Auvelais - Gembloux

 


Juli 2018

Voortgang van het project wordt voorgesteld

Op 11 juli 2018 had Elia een ontmoeting met de lokale overheden over de vernieuwing van de hoogspanningsverbinding tussen Auvelais en Gembloux. Het was de bedoeling om de voortgang van het project voor te stellen.

In samenspraak met de gemeenten, de wegbeheerders en een aantal particuliere eigenaars, heeft Elia beslist om de technische en administratieve haalbaarheid te bestuderen van een ondergronds alternatief voor de vernieuwing van de hoogspanningsverbinding tussen Auvelais en Gembloux. Dit traject zou langs de pijpleiding van Inovyn (Solvay) lopen. In de komende maanden start Elia met de haalbaarheidsstudies.

Maart 2018

Auvelais-Gembloux: Gemeenten organiseren ontmoeting tussen Elia en de buurtbewoners

Op 23 maart 2018 werd op initiatief van de stad Gembloux, Elia en het studiebureau CSD Engineers een ontmoeting georganiseerd tussen de gemeentelijke overheden en vertegenwoordigers van de buurtbewoners die bij het project ‘Auvelais-Gembloux’ betrokken zijn. Dat was een uitstekende gelegenheid om de stand van zaken van het dossier op te maken en ook de vragen van de buurtbewoners en de gemeenten te beantwoorden op basis van de huidige beschikbare informatie.

Lees het volledige persbericht (in het Frans).

Febrauri 2018

Bodemonderzoek in het kader van het milieueffectenonderzoek

Zoals reeds aangekondigd in november 2017, wil het studiebureau dat met het milieueffectenonderzoek belast is bepaalde aspecten diepgaander onderzoeken. De bedoeling is dat Elia over een realistische en volledige analyse kan beschikken zodat het de meest geschikte oplossing kan kiezen.

Hiervoor moet Elia in de loop van maart een bodemonderzoek uitvoeren. Aan de hand daarvan kan het studiebureau de geologische bijzonderheden van de betrokken zones van het project vaststellen en onderzoeken. Daarom zullen leden van het projectteam ter plaatse komen en contact opnemen met de eigenaars en/of exploitanten van het terrein om de peilingen uit te voeren.

Indien u vragen heeft i.v.m. het bodemonderzoek, kan u ons te contacteren op het nummer 0800/18 002 of via riverains@elia.be.

November 2017

Milieueffectenstudie voor elektriciteitslijn Auvelais-Gembloux

Op dit moment is de milieueffectenstudie nog steeds lopende. Het einde van de analyse, oorspronkelijk voorzien voor eind 2017, werd uitgesteld.

Na een complete studie van de huidige situatie en een eerste reeks analyses met betrekking tot het project en zijn alternatieven, blijkt nu dat er meer tijd nodig is om de milieueffectenstudie uit te voeren. Gezien de omvang van het project wil het studiebureau bepaalde aspecten diepgaander bestuderen. Het uiteindelijke doel is een betrouwbare en realistische studie die de mogelijke milieueffecten, ondergrondse alternatieven en te formuleren aanbevelingen omvat.

Het rapport van het studiebureau wordt verwacht tegen de zomer van 2018

Zodra de studie is afgerond, zal ook Elia de nodige tijd nemen om kennis te nemen van de conclusies en geformuleerde aanbevelingen en zo de meest geschikte oplossing te bepalen voor de noden van het net.

Oktober 2017

Twee nieuwe masten in het hoogspanningsstation van Gembloux

Het hoogspanningsstation van Gembloux wordt momenteel vernieuwd. Het bestaande elektriciteitsstation was verouderd, en in februari 2016 heeft Elia een aanvraag voor een vergunning ingediend die op 30 mei 2016 werd toegekend.

Het nieuwe station wordt naast het bestaande station gebouwd, waardoor er een omleiding moet worden voorzien op de luchtverbinding Auvelais-Gembloux. Daarom is het bedrijf Monnaie, een onderaannemer van Elia, momenteel bezig met het bouwen van een nieuwe betonnen paal en een nieuwe mast in metalen traliewerk met dubbele draaistroomkabel.

Op termijn zullen drie betonnen palen worden afgebroken, samen met het bestaande elektriciteitsstation.

Het projectteam is bereikbaar op het nummer 080 18 002 en via riverains@elia.be.

Juli 2017

Elia ontmoet de vertegenwoordigers van CoCoRiCo

Op vraag van de gemeentebesturen van Gembloux en Jemeppe-Sur-Sambre had het Elia-team belast met het project Auvelais-Gembloux op maandag 3 juli 2017 een ontmoeting met de vertegenwoordigers van het bewonerscomité "CoCoRiCo".

Tijdens deze vergadering kon Elia kennismaken met de alternatieve ondergrondse tracés zoals die door de leden van het comité werden bestudeerd. De ontmoeting verliep in een positieve en constructieve sfeer.

Elia verbindt zich er nu toe de alternatieven over te maken aan het studiebureau. De voorstellen zullen worden toegevoegd aan het studiemateriaal voor de experts in het kader van de Milieueffectenstudie van het Elia-project. Dat project werd aan de omwonenden voorgesteld tijdens een Openbare Informatievergadering op 6 maart 2017.

Het studiebureau CSD Ingénieurs zal zo een volledige, geloofwaardige en realistische analyse kunnen afleveren van de mogelijke effecten van dit project, én van de ondergrondse alternatieven, op het milieu in de brede zin.

De conclusies van het studiebureau worden verwacht tegen het einde van het jaar en zullen aan de bevolking worden voorgesteld in het kader van het Openbaar Onderzoek.

Juni 2017

Verbinding Auvelais-Gembloers: de voorgestelde luchtlijn blijft het voorkeursproject

In de pers verschenen vandaag verschillende artikels over het luchtlijnproject dat werd voorgesteld tijdens de voorafgaande publieke informatievergaderingen, namelijk op 6 maart te Jemeppe-Sur-Sambre en op 20 maart in Gembloers. Elia wil benadrukken dat ze hieraan de voorkeur blijft geven.

Om ook de voornaamste vraag te beantwoorden die de omwonenden stelden tijdens de voorafgaande ontmoetingen in het kader van het Milieueffectenrapport, meer bepaald om de mogelijkheid van een ondergrondse verbinding te onderzoeken, vroeg studiebureau CSD Ingénieurs aan Elia om hen de nodige informatie te bezorgen om deze analyse te kunnen uitvoeren. Daarom werkt Elia momenteel aan de meest geschikte definitie van een route voor een ondergrondse verbinding, in samenwerking met de instanties verantwoordelijk voor de openbare wegen en het verstrekken van vergunningen.

Op deze manier kan studiebureau CSD Ingénieurs een volledige, geloofwaardige en realistische analyse maken van de mogelijke impact van het project en de ondergrondse variant op de omgeving in de breedste zin van het woord: grond, lucht, water, klimaat, milieu, landschap en patrimonium, stads- en gewestplannen, mobiliteit, afval, gezondheid en veiligheid, socio-economische aspecten, geluidshinder, leefmilieu en omgeving, ...

De conclusies van het studiebureau worden verwacht tegen het einde van dit jaar. De resultaten en het door Elia beoogde project zullen dan worden voorgesteld aan de gemeentebesturen en de bevolking. De opmerkingen van alle betrokken partijen zullen Elia de kans geven om haar project waar nodig aan te passen voor het in zijn finale versie wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek.
 

Mei 2017

Milieueffectenrapport (MER)

Na de vergaderingen in de maand maart en de brieven die wij in het kader van de procedure hebben ontvangen, is het studiebureau nu begonnen aan zijn analysewerk.

Zoals u wellicht weet, is het MER:

 • voor de vergunningsaanvrager een oriënterend instrument waarmee hij zijn aanvankelijke voorontwerp kan optimaliseren;
 • voor de overheden een hulpmiddel ter ondersteuning van hun beslissingen; zij moeten dus over alle nodige informatie beschikken en deze moet gebaseerd zijn op geloofwaardige en realistische hypothesen;
 • voor het publiek een bron van informatie.

Informatie, overleg, samenwerking

Van bij de aanvang heeft Elia getracht om haar project in alle transparantie en in samenwerking met de betrokken gemeenten uit te voeren.

Daarom zat het team van Elia (Dorien Jannis, Christophe Coq en Nathan Vervaeke) op 12 mei nog eens samen met de vertegenwoordigers van de gemeenten Gembloux en Jemeppe-sur-Sambre.

Elia en de gemeentelijke overheden zitten in de komende weken samen om het tracé te bepalen voor een ondergrondse verbinding die in het kader van het MER als alternatieve oplossing voor de bovengrondse lijn kan worden onderzocht. Zo wordt optimaal rekening gehouden met de voornaamste vraag van de omwonenden en kan het studiebureau een volledige, geloofwaardige en realistische analyse uitvoeren.

Er werd ook overeengekomen om de burgers over enkele maanden te informeren over de vorderingen van de werkzaamheden. Op vraag van de burgemeesters zal het studiebureau ook de uiteindelijke conclusies van zijn rapport aan de burgers voorstellen. Volgens de huidige stand van zaken zouden die tegen het einde van het jaar klaar moeten zijn.

Advance public information meeting

De voorafgaande informatievergadering voor het publiek over het hoogspanningsproject Auvelais-Gembloux vond plaats op 6 maart 2017 in feestzaal Spy. Tijdens deze vergadering konden de inwoners van de betrokken gemeenten een presentatie over het project bijwonen en vragen stellen.

Vanaf vandaag (7 maart 2017) tot en met 21 maart 2017 kan iedereen gedurende 15 kalenderdagen zijn opmerkingen en suggesties over het project aan het gemeentebestuur overmaken. Daarbij ontvangt Elia ook graag een kopie met vermelding van naam en adres.

Met al deze opmerkingen houden wij rekening bij de milieueffectenbeoordeling, die wordt uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoeksbureau CSD Ingenieurs.

U kunt uw opmerkingen per post versturen naar  

Gemeentebestuur Jemeppe-sur-Sambre
Service Urbanisme
Place communale, 20
5190 Jemeppe-sur-Sambre

Stuur ook een kopie naar

Elia Asset
Christophe COQ 
 Keizerslaan 20
B-1000 Brussel

 

Openbaar onderzoek

Zodra de vergunningsaanvraag bij de bevoegde instanties is ingediend, kunnen de inwoners het project en de resultaten van de milieueffectenbeoordeling inkijken. Het volledige dossier zal beschikbaar zijn bij het gemeentebestuur. De inwoners hebben 30 dagen de tijd om ons hun opmerkingen te bezorgen.

De data en voorwaarden voor deze procedure worden later bekendgemaakt.

Elia stelt voor om bijkomende informatievergaderingen te houden in de gemeenten die hiervoor interesse tonen.

Het project 

Elia zal de elektriciteitslijn 1x70 kV tussen mast 7 in Jemeppe-sur-Sambre en het hoogspanningsstation in Gembloux afbreken. Deze verbinding zullen we meteen vervangen door een nieuwe lijn van 2x150 kV tussen mast 6 in Jemeppe-sur-Sambre en het hoogspanningsstation in Gembloux.

Dit project overspant het grondgebied van de gemeenten Jemeppe-sur-Sambre, Gembloux, Sambreville en Sombreffe.

De huidige verbinding is aan vervanging toe en zal in de toekomst niet kunnen voldoen aan de elektriciteitsbehoeften in de regio.

De 3 vastgestelde noden

 • De veiligheid van de burgers en de infrastructuur waarborgen
 • De betrouwbaarheid van het net garanderen
 • De energietransitie mogelijk maken

Om deze drie uitdagingen aan te gaan, voorziet Elia het volgende:

 • Het ontmantelen van de huidige, verouderde verbinding
 • De bouw van een nieuwe infrastructuur met geoptimaliseerd tracé
 • De verhoging van de elektriciteitscapaciteit om de energietransitie mogelijk te maken

Een investering voor de volgende generaties

Elia investeert 10 miljoen euro in dit infrastructuurproject. Deze investering werd in het kader van het Federaal Ontwikkelingsplan 2015-2025 goedgekeurd door de minister van Energie.

Elia organiseert haar investeringen zoals die van een 'goede huisvader': elke uitgegeven euro moet worden goedgekeurd door de overheid in een federaal of regionaal plan en moet weldoordacht worden besteed.

We hebben het hele project vanuit die filosofie uitgedacht.

Een kans om het tracé te optimaliseren

Elia grijpt de kans om, in samenwerking met de lokale partners, een tracé voor te stellen dat de woongebieden zo veel mogelijk vermijdt.

Er werd rekening gehouden met verschillende parameters:

 • De lengte van het tracé beperken
 • Zo ver mogelijk van woongebieden, landelijk woongebied en afzonderlijke woningen
 • De veiligheidsafstanden respecteren
 • De milieu-impact en de impact voor de omwonenden zo klein mogelijk houden
 • De hinder voor de bewerking van landbouwterreinen beperken

Na onderzoek en overleg met alle partners stelt Elia een tracé voor waarmee 3 woongebieden kunnen worden vermeden (link naar het traject):

 • Corroy-Le-Château
 • Balâtre-Saint-Martin
 • Deel van het grondgebied van Jemeppe-sur-Sambre

 

De juiste technologie voor meer bedrijfszekerheid

Om te kunnen voldoen aan de strengste normen van vandaag en aan de elektriciteitsbehoeften in de regio, wil Elia masten uit metaalvakwerk plaatsen.

Deze zullen groter en breder zijn dan de huidige betonnen pijlers en gaan ongeveer 100 jaar mee.

De nieuwe masten hebben nog een voordeel: door hun stevigheid hebben we minder dan de helft van het huidige aantal masten nodig.

Zo telt het nieuwe tracé niet meer dan 36 masten, terwijl het huidige er 69 telt.

Elia zorgt er steeds voor dat haar infrastructuur voldoet aan de strengste normen die op het ogenblik van de aanleg gelden.

Wat verandert er

  Huidige situatie Geplande situatie 
 Betrokken gemeenten 4: Gembloux, Sombreffe, Jemeppe-sur-Sambre, Sambreville 3: Gembloux, Jemeppe-sur-Sambre, Sambreville 
 Luchtlijn 1 circuit 2 circuits 
 Spanning 70kV 150kV
 Lengte van het tracé 12km  12km 
 Masthoogte +/- 25m +/- 43m
 Aantal masten 69 36 
 Mastsoorten  62 betonnen pijlers + 7 masten uit metaalvakwerk 6 oude masten uit metaalvakwerk + 30 nieuwe masten uit metaalvakwerk 

 

Planning 

Dialoog staat centraal in de administratieve procedure  

Net zoals voor de bouw van een woning, moet voor de bouw van nieuwe infrastructuur, zoals ons project, een dossier voor een verkavelingsvergunning worden voorgesteld.

Voor het project Auvelais-Gembloux hoort bij de administratieve procedure wettelijk gezien ook een voorafgaande informatievergadering voor het publiek en een openbaar onderzoek: twee ontmoetingsmomenten tussen de projectindieners en de omwonenden.

Elia zet zich in om transparant te communiceren en staat gedurende heel het project voor u klaar. U kunt ons bereiken via het gratis nummer 0800 18 002 of via e-mail: riverains@elia.be. Tijdens de administratieve procedure organiseren we ook bijkomende informatiesessies in de gemeenten die dat wensen. 

Voorlopige planning

 1. 2015: Inschrijving van het project in het Federaal Ontwikkelingsplan 2015-2025, goedgekeurd door de minister van Energie
 2. Juni tot december 2016: Informeren van en overleggen met lokale partners
 3. 6 maart 2017: Voorafgaande informatievergadering (VIV): Officiële voorstelling van het project. Vanaf de datum van de VIV heeft iedereen 15 dagen de tijd om zijn opmerkingen aan Elia te melden.
 4. 20 maart 2017: Bijkomende informatiedienst in Gembloux
 5. Maart tot juni 2018: Uitvoering van de milieueffectenbeoordeling door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Zo kunnen we onder andere alle vragen en opmerkingen beantwoorden die tijdens of naar aanleiding van de VIV werden geuit.

 

Werken 

Elia wil de werken voor het project Auvelais-Gembloux in twee opeenvolgende stappen organiseren. Om de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet te garanderen, moet de nieuwe verbinding in gebruikgenomen worden voordat de oude wordt afgebroken:

Stap 1: Installatie van de nieuwe masten en ingebruikname van de nieuwe luchtlijn

Elia heeft het verloop van de werken in 5 afzonderlijke fases gepland. Daar wordt nog een 6de fase aan toegevoegd voor de werken die worden uitgevoerd om de biodiversiteit te bevorderen.

 

 

 • Fase 1 - Snoeien en vellen: Op bepaalde stukken van het tracé kan het nodig zijn om bomen te snoeien of te vellen. Dat doet Elia in samenspraak met de eigenaars en exploitanten van de betreffende terreinen.

 • Fase 2 - Aanleg van toegangspunten naar de werf: Nadat er samen met de eigenaars/exploitanten een stand van zaken op de terreinen is vastgesteld, worden er voorlopige toegangspunten aangelegd. Zo kan het werfverkeer tijdig op het terrein geraken.

 • Fase 3 - Aanleg van funderingen: De uitgegraven aarde wordt met kiepwagens weggevoerd en de nieuwe infrastructuur wordt ingeplant op dezelfde plaats waar de huidige lijn staat.
 • Fase 4 - Installatie van de masten: De gedemonteerde mastonderdelen worden met een vrachtwagen naar de werf gebracht. Zodra ze aankomen op de bouwwerf, worden ze gemonteerd en op hun plaats geïnstalleerd. Daarna trekken we de kabels over het hele tracé door en hangen we ze op aan de metalen traversen.

 • Fase 5 - Herstelling van toegangspunten: Zodra de bouwwerken afgerond zijn, breken we de tijdelijke lijnen af en herstellen we het terrein naar zijn originele staat. Al het afval van de bouwwerf wordt verzameld en naar een erkend verwerkingscentrum gebracht. Daarnaast verspreiden we een mededeling die het einde van de werken aankondigt.

 • Fase 6 - Biodiversiteit ontwikkelen: Om de lokale biodiversiteit te bevorderen, zoekt Elia partners om ontwikkelingsprojecten op te zetten en uit te voeren.

 

Stap 2: Demontage van de oude masten

Elia heeft het verloop van de werken in 4 afzonderlijke fases gepland.

 

 • Fase 1 - Lopping and clearance: Op bepaalde stukken van het tracé kan het nodig zijn om bomen te snoeien of te vellen. Dat doen wij in samenspraak met de eigenaars en exploitanten van de betreffende terreinen.

 • Fase 2 - Aanleg van toegangspunten naar de werf: Nadat er samen met de eigenaars/exploitanten een stand van zaken op de terreinen is vastgesteld, worden er voorlopige toegangspunten aangelegd. Zo kan het werfverkeer tijdig op het terrein geraken.

 • Fase 3 - Demontage van oude masten: De oude masten kunnen pas worden gedemonteerd zodra de nieuwe luchtlijn in gebruikgenomen is. De geleiders worden per segment weggehaald en meteen machinaal opnieuw op een spoel gehaspeld. Daarna demonteren we de masten en halen we de funderingen uit de grond. Het materiaal voeren we met vrachtwagens af.

 • Fase 4 - Herstelling van de toegangspunten: Zodra de bouwwerken afgerond zijn, breken we de tijdelijke lijnen af en herstellen we het terrein naar zijn originele staat. Al het afval van de bouwwerf wordt verzameld en naar een erkend verwerkingscentrum gebracht. Daarnaast verspreiden we een mededeling die het einde van de werken aankondigt.
   

 

 

Omgeving

Auvelais-Gembloux, een project met respect voor de natuur

Investeren in de toekomst en de energietransitie mogelijk maken

Dit langetermijnproject heeft o.a. de energietransitie voorbereiden als doel.

We bevinden ons momenteel in een belangrijke overgangsfase, omdat het energielandschap nu ingrijpend aan het veranderen is. De percentages die Europa voor de productie van hernieuwbare energie voorschrijft, zijn erg ambitieus (minimaal 20% van de nationale behoeften tegen 2020). Daarom zullen wij het veranderingsproces dat gelinkt is aan de energieproductie en de decentralisatie sneller doorvoeren.

Het Belgische elektriciteitsnet moet worden versterkt en aangepast aan de toekomst. Omdat elektriciteit niet meer wordt opgewekt door één centrale speler, maar door meerdere producenten en omdat productiesites ingeplant zijn op plaatsen waar de zon schijnt of wind waait, moeten we ervoor zorgen dat de opgewekte energie naar alle regio's wordt vervoerd. Daar zet Elia zich vandaag al voor in.

Daarom is Elia van plan de elektriciteitscapaciteit van de deze lijn in de toekomst stapsgewijs op te trekken van 1x70 kV naar 2x150 kV.

 

De biodiversiteit ontwikkelen

Elia roept regelmatig de hulp in van externe partners om te onderzoeken op welke manieren we de biodiversiteit kunnen bevorderen in de zones die onze infrastructuur doorkuist.

Ons doel is om soms zeer innoverende projecten te realiseren die de ecologische spreiding ten goede komen en de habitat voor de fauna en flora te verbeteren.

Daarom zijn we momenteel bezig met een aantal projecten:

 • Aangepaste mastfunderingen die dienst kunnen doen als habitat voor verschillende soorten planten en dieren
 • Transformatie van beboste terreinen op het hoogspanningstracé in ecologische corridors
 • Vogelkrullen: Vogelkrullen zijn spiralen die op de hoogspanningslijnen worden geplaatst. Ze waarschuwen de vogels dat er een kabel hangt, waardoor ze minder vaak tegen de kabels botsen.
 • Verdichting van het ecologische netwerk (aanplanting van heggen, bomen, …)
 • Installatie van nestkastjes in de masten   

 Elia wil het project Auvelais-Gembloux opnemen in haar beleid dat gericht is op de ontwikkeling van de lokale biodiversiteit.

Contact 

Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Wij willen zo transparant mogelijk communiceren, zowel met de gemeentebesturen als met de buurtbewoners!