Avelgem - Avelin


April 2019

Fase 1 is nog gaande
 
Sinds oktober 2018 hebben onze teams de masten en fundamenten van de Avelgem-Avelin-verbinding versterkt. Op 5 maart kwamen een aantal collega's van het projectteam naar de site om assemblagewerk bij te wonen.
 
Hier de foto's om de goede voortgang van de werken te illustreren:

September 2018

Elia verkrijgt omgevingsvergunning voor Avelgem-Avelin

Elia heeft vorige week een omgevingsvergunning ontvangen van de Vlaamse Regering voor het project Avelgem-Avelin (Vlaamse gedeelte). De vergunning heeft betrekking op de versterking van een bestaande 380kV-hoogspanningslijn tussen het hoogspanningsstation van Avelgem en de grens van het Vlaamse en het Waalse Gewest.

Wat houden de werken in?

In een eerste fase worden de bestaande masten en funderingen versterkt en worden er aanpassingen gedaan in het hoogspanningsstation van Avelgem. Elia informeert de nabije omwonenden zodra de exacte timing gekend is.

Elia houdt u op de hoogte over de voortgang van twee projecten (Horta-Avelgem en Avelgem-Avelin) via een digitale nieuwsbrief. Indien u deze nieuwsbrief wil ontvangen, kan u een e-mail sturen naar omwonenden@elia.be met de mededeling “inschrijving nieuwsbrief Horta-Avelgem”. Uw gegevens worden dan mee opgenomen in de mailinglijst.

Mei 2018

Elia dient vergunningsaanvraag in

Elia heeft een vergunningsaanvraag ingediend voor het project Avelgem-Avelin (Vlaams gedeelte). In het kader van deze procedure loopt er een openbaar onderzoek van 28/05/2018 tot 27/06/2018. Dat betekent dat de plannen en documenten van het dossier ter inzage liggen bij de betrokken gemeenten Avelgem en Kluisbergen. De burgers krijgen zo de mogelijkheid om hun opmerkingen over het project te formuleren. Deze dienen schriftelijk te gebeuren ter attentie van het College van burgemeester en schepenen van hun stad of woonplaats.

Elia voorziet te starten met de werken in het najaar. Dan zullen de masten en funderingen versterkt worden.

December 2017

Elia in dialoog met inwoners

Vanaf eind 2018 plant Elia te werken aan de bestaande hoogspanningslijn tussen het hoogspanningsstation Horta in Zomergem en het station Avelin in het Franse Avelin. Deze werken zijn gesplitst in 2 deelprojecten: Horta-Avelgem en Avelgem-Avelin. Om de omwonenden van het project in de 9 betrokken Vlaamse gemeenten te informeren, organiseerde Elia op dinsdag 14 en donderdag 16 november 2017 infomarkten in Avelgem en Deinze. Elia maakte een timelapse van de infomarkten, die u via deze link kan bekijken.

Er was een infotentoonstelling waar bezoekers meer informatie kregen over het waarom, de timing en de aanpak van het project en een fotoreportage van gelijkaardige werken. Verschillende medewerkers van Elia stonden klaar om de vragen van de buurtbewoners te beantwoorden. David Van Gindertaelen, projectleider bij Elia, blikt tevreden terug: “De mensen waren aangenaam verrast dat ze zo uitgebreid geïnformeerd werden. Ook voor ons is het fijn om contact te hebben met de buurtbewoners, zodat we weten wat er leeft in onze werkomgeving.”

 

November 2017

Elia organiseert op 14 en 16 november 2017 twee informatiemarkten over de projecten Horta-Avelgem en Avelgem-Avelin. Op elke informatiemarkt informeert Elia de inwoners van de Vlaamse gemeenten die het project doorkruist over de werken die eraan komen. Alle omwonenden ontvangen een uitnodiging in de bus, maar iedereen is van harte welkom tussen 18u en 20u op één van beide momenten:

 • Dinsdag 14 november 2017
  Infomarkt in Avelgem
  OC Kerkhove, Oudenaardsesteenweg 589, 8580 Avelgem  
 • Donderdag 16 november 2017
  Infomarkt in Deinze
  Jeugdcentrum Brieljant, Mouterijdreef 20, 9800 Deinze

Tijdens deze infomarkten staat Elia stil bij het doel van de werken, de aanpak en de timing van het project. U kan ook terecht bij de projectverantwoordelijken met al uw vragen.

Oktober 2017

Elia heeft de project-MER ingediend. In de project-MER heeft Elia alle mogelijke effecten voor het landschap, de natuur, de mens en het milieu onderzocht. Dit is een noodzakelijke stap om de benodigde vergunningen te verkrijgen.

Hieronder vindt u de vier belangrijkste conclusies uit het onderzoek terug:

 • Geen verontreiniging van het grondwater.
 • Beperkte geluidshinder tijdens werffase.
 • Respect voor fauna en flora bij tijdelijke ingebruiknames.
 • Geen wijziging van de bodemkwaliteit.

Februari 2017 

In maart 2017 start het openbaar onderzoek (project-MER) over de werken op het tracé tussen het hoogspanningsstation in Avelgem en de Belgisch-Franse grens richting Avelin in Frankrijk. Een project-MER bestudeert alle mogelijke effecten voor het landschap, de natuur, de mens en het milieu. Tijdens het openbaar onderzoek kunnen omwonenden en andere belanghebbenden opmerkingen en bezwaren formuleren over het project. Deze aanvullingen worden vervolgens mee opgenomen in het project-MER.

Momenteel ligt de kennisgevingsnota over het onderzoek ter inzage bij de gemeenten die deel uitmaken van het projectgebied. U kan het kennisgevingsdossier ook online terugvinden via de website van de Vlaamse dienst MER.

 

Avelgem-Avelin Wallonië en Vlaanderen 

De bestaande 380 kV-luchtlijn Mercator-Avelin is 110 km lang. Zij doorkruist 25 gemeenten in het Vlaams en het Waals Gewest, en loopt vervolgens verder door in Frankrijk. Om administratieve redenen werd dit grootschalige project in 3 deelprojecten opgesplitst:

 • Mercator-Horta (Vlaanderen): 49 km
 • Horta-Avelgem (Vlaanderen): 40 km
 • Avelgem-Avelin (Vlaanderen en Wallonië): 23 km

Deze 380 kV-hoogspanningsluchtlijn geldt als één van de cruciale elementen van het Belgische elektriciteitsnet. Om te kunnen voorzien in de toekomstige behoeften van het elektriciteitstransmissienet moet deze luchtlijn worden versterkt.

Het tracé van het project ‘Avelgem-Avelin’ ligt deels in Vlaanderen en deels in Wallonië.

 • In Vlaanderen loopt het door 2 gemeenten: Avelgem en Kluisbergen.
 • In Wallonië doorkruist het 5 gemeenten: Mont-de-l’Enclus, Celles, Pecq, Estaimpuis en Doornik.

Voor het gedeelte in het Waals Gewest verloopt de vergunningsaanvraag volgens een andere procedure dan voor het gedeelte in het Vlaams Gewest. Om alle verwarring uit te sluiten, zal de informatieverstrekking per gewest worden georganiseerd:

 • Avelgem-Avelin VLAANDEREN
 • Avelgem-Avelin WALLONIË

Voor het project Avelgem-Avelin VLAANDEREN verloopt de vergunningsaanvraag volgens een andere procedure. Het project bevindt zich al in een verder gevorderd stadium en het openbaar onderzoek werd onlangs afgesloten. Een erkend en onafhankelijk onderzoeksbureau werkt momenteel aan het milieueffectenrapport.

Over het project Avelgem-Avelin WALLONIË zal meer informatie worden verstrekt begin juni 2017 en vervolgens tijdens de volledige duur van het proces.

Nut 

Het vervangen en versterken van de geleiders is essentieel omwille van drie redenen:

Hogere importcapaciteit, goed voor bevoorradingszekerheid

De versterking van de as Horta-Avelgem maakt het mogelijk om meer elektriciteit in te voeren vanuit het buitenland. Dat is belangrijk voor de bevoorradingszekerheid in Europa en België.

Uitwisseling van energie op een Europese schaal

De investeringen van Elia zijn bekeken binnen een Europese context. Europa vraagt haar lidstaten voldoende transportcapaciteit naar en uit het buitenland te voorzien zodat de internationale marktwerking verbetert en de energieprijs concurrentiëler wordt. De hoogspanningslijn Horta-Avelgem speelt in deze internationale opdracht een belangrijke rol.

Integratie van hernieuwbare energie

De toegenomen capaciteit maakt het ook mogelijk om hernieuwbare energie, opgewekt door nieuwe productie-eenheden zoals windmolenparken op zee, beter op het net aan te sluiten.

Het project 

Situering

De lijn Avelgem-Avelin is een bovengrondse 380kV-hoogspanningsverbinding die in de jaren 70 werd aangelegd. Het traject loopt van Avelgem tot de Belgische-Franse grens richting Avelin over een afstand van 23 km. De hoogspanningslijn ligt in de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Henegouwen en doorkruist 7 gemeenten: Avelgem, Kluisbergen, Mont-de-l’Enclus, Celles, Pecq, Estaimpuis en Doornik.

Elia zal van 2018 tot en met 2021 de geleiders van de bestaande hoogspanningslijn vervangen, de masten en hun funderingen verstevigen en de schakelapparatuur in het hoogspanningsstation van Avelgem aanpassen. Van zodra de werken naderen, brengt Elia u op de hoogte van de timing met een meer gedetailleerde planning.

Planning

   

 

Werken 

Elia plant drie werken uit te voeren op het traject Avelgem-Avelin. 

Vervangen van de geleiders 

De klassieke geleiders worden vervangen door geleiders die performanter zijn. Deze geleiders hebben een hogere transportcapaciteit. Zo kunnen ze de energie vanop zee verder transporteren en versterken ze de verbindingen met onze buurlanden.

Verstevigen van masten en funderingen

Wanneer de geleiders vervangen worden, nemen de krachten op de masten mogelijk toe (bv. door de wind of krachten die ontstaan doordat de geleiders worden opgespannen). Daarom verstevigt. Elia eerst de masten en funderingen van deze lijn. Op het hele traject worden drie masten volledig afgebroken en vervangen door nieuwe masten.

Aanpassingen hoogspanningsstation Avelgem 

De vernieuwing van de geleiders maakt het ook noodzakelijk om de schakelapparatuur in het hoogspanningsstation in Avelgem aan te passen.

Omgeving 

Elia neemt verschillende maatregelen om de impact van de werken op omwonenden en het milieu zoveel mogelijk te beperken:

 • Elia herstelt het terrein na de werken in zijn oorspronkelijke staat.
 • Elia versterkt de funderingen van de masten met een geluidsarme techniek.
 • Elia plaatst de werfdepots bij voorkeur in bestaande industriegebieden of op verharde terreinen om de hinder voor de omgeving en de natuur te beperken.
 • Elia garandeert dat de toegang tot de woning van de omwonenden altijd mogelijk blijft.
 • Er wordt ’s nachts niet gewerkt, waardoor er geen verlichte depots of werven zijn tijdens de nachturen.
 • Landbouwers die schade ondervinden van de werken, worden passend vergoed zoals het protocol tussen Elia en de landbouworganisaties omschrijft.
 • Het werfverkeer maakt gebruik van de kortste, veiligste en best bereikbare routes.

Contact 

Voor vragen en meer informatie kan u terecht op de Elia-infolijn 0800 11 089 of via e-mail op omwonenden@elia.be.