Brussel


Juni 2019 

Van 17 juni tot 1 september 2019 gaat Elia verder met de vernieuwing van het netwerk in Brussel, aan de Keizer Karellaan.

Vivaqua en Sibelga moet ook ingrijpen op deze weg, een coördinatie van het werk werd uitgevoerd om het verkeer aan het begin van het seizoen te herstellen.

Deze werken zullen hoofdzakelijk plaatsvinden aan de kant van de even huis-nummers, rijrichting autosnelweg, tussen de Basiliek en de Vliegvelddreef.
De verkeerssituatie wordt aangepast zodat de werken veilig kunnen verlopen. Van 17 juni tot en met 1 september zal in de Keizer Karellaan richting autosnelweg:

- slechts één rijstrook beschikbaar zijn;
- een parkeerverbod per weggedeelte ingevoerd worden volgens de vordering van de werken;
- alles in het werk gesteld worden om de toegang tot de privé-garages te verzekeren;
- de bushaltes Margaretha van Oostenrijk en Pampoel bediend blijven maar worden ze wel wat verplaatst.

De toegang tot woningen, winkels en bedrijven de hele tijd verzekerd blijven.

Voor vragen of aanvullende informatie, ons team blijft bereikbaar via het gratis nummer: 0800 18 002 of omwonenden-bsl@elia.be

 

Juli 2018

Vernieuwingswerken aan het net in Schaarbeek en Brussel-stad

In juni 2018 gingen de vernieuwingswerken aan het hoogspanningsnet in Schaarbeek van start. Zoals voorzien zullen werkzaamheden in de zone de Jamblinne de Meuxplein - Eugène Plaskylaan - Diamantlaan in de maand augustus verdergezet worden.

Omwille van onvoorziene technische moeilijkheden moet het Jamblinne de Meuxplein (ter hoogte van de huisnummers 23 tot 45) na 15 augustus helaas opnieuw afgesloten worden, maar voor een veel kortere duur van twee tot drie dagen. De afsluiting gaat gepaard met een onderbreking van de Milcampslaan, eveneens voor twee tot drie dagen.

 • In de Notelaarsstraat wordt tussen 6 augustus en 31 augustus eenrichtingsverkeer ingevoerd (vanaf het Ardense Jagersplein in de richting van het Jamblinne de Meuxplein).
 • Tussen 13 augustus en 31 augustus wordt de Diamantstraat eveneens een tijdelijke eenrichtingsstraat tussen de Eugène Plaskysquare en de Opaallaan. Ze wordt in diezelfde periode tussen de Roodebeeklaan en de Adolphe Lacomblélaan afgesloten.

Er wordt dus nog steeds verwacht dat alle werkzaamheden die een belangrijke impact op de mobiliteit hebben bij de start van het nieuwe schooljaar afgerond zullen zijn, onder voorbehoud van onvoorziene technische moeilijkheden of ongunstige weersomstandigheden.

In Brussel-stad zullen de werken uitgevoerd worden in de Keizer Karellaan, meer bepaald in het gedeelte dat tussen de Notelaarsstraat en de Jennevalstraat ligt. Dit gedeelte zal tijdens de werkzaamheden afgesloten worden. De heraanleg is gepland op 15 september.

We wensen ons bij de weggebruikers en de omwonenden te verontschuldigen voor alle ongemakken. We verzekeren u dat we alles in het werk stellen om deze noodzakelijke werkzaamheden zo snel mogelijk af te ronden om de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening in de betrokken gemeenten te waarborgen. Voor alle bijkomende informatie staan wij tot uw beschikking op het adres omwonenden.bsl@elia.be.
 

Juni 2018

Vernieuwingswerken aan het net in Schaarbeek

In de zone Notelaarsstraat-de Jamnlinne de Meux-plein-Eugène Plaskylaan-Diamantlaan zal Elia vernieuwingswerken uitvoeren aan het hoogspanningsnet in Schaarbeek.

Om deze zone terug helemaal vrij te maken tegen 1 september 2018, zullen de werken starten op 18 juni. De eerste werffase zal plaatshebben tussen 18 juni en 6 juli, en bestaat uit:

 • De afsluiting van de Jamblinne de Meux aan de kant van de Rassonstraat, tussen de Eugène Plaskylaan en de Notelaarsstraat, tussen 18 juni en 6 juli
 • Het invoeren van eenrichtingsverkeer in de Notelaarsstraat (in de richting van het Ardense Jagersplein naar de Jamblinne de Meux, tussen 18 juni en 27 juni
 • Het invoeren van eenrichtingsverkeer in de Diamantstraat tussen het Eugène Plaskysquare en de Opaallaan, tussen 18 juni en 6 juli
 • De afsluiting van de Diamantlaan tussen Reyers en de Adolphe Lacomblélaan, tussen 2 juli en 6 juli   

De voornaamste omleiding, die in de zone Notelaar-de Jamblinne de Meux ligt, wordt op onderstaand schema weergegeven.

Wij bedanken u voor uw begrip en blijven beschikbaar voor vragen of bijkomende informatie op het e-mailadres riverains-bxl@elia.be.

Februari 2018

Versnelling vóór de aanvang van de renovatiewerken van de Leopold II-tunnel

Binnen de context van de werken van de Commissie voor de coördinatie van de werven, werd aan de verschillende aanvragers, waaronder Elia, gevraagd om de uitvoering van diverse werken in de invloedszone van de Leopold II-tunnel te versnellen. Dit om te vermijden dat werven tegelijk worden uitgevoerd, wat een aanzienlijke impact heeft op het verkeer. De start van de reparatie van de tunnel is op dit moment gepland voor begin mei.

Daarom is Elia begonnen - of begint het bedrijf binnenkort - met de renovatiewerken van het netwerk tussen de Helihavenlaan en Sainctelette, op de Koolmijnenkaai en de Henegouwenkaai, in de zone Simonis en op de Landsroemlaan.

Mei 2017 

Ondertekening van het protocol van goede praktijken 150 kV

Sinds mei 2017 vermeldt een "verplicht protocol betreffende de plaatsing van nieuwe hoogspanningskabels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" een reeks goede praktijken die voortaan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van toepassing zijn voor de plaatsing van kabels van 150 kV. Rekening houdend met de verschillende met elkaar te verzoenen maatschappelijke aandachtspunten (bevoorradingszekerheid, beheer van investeringen, impact op verkeer en milieu enz.), verzekert dit protocol met name de naleving van de minimale plaatsingsafstanden ten opzichte van de woningen, en verplicht het Elia om zijn inspanningen bij de regionale administratie te tonen met betrekking tot de "te verkiezen" plaatsingsafstanden.

Sinds de invoering van het protocol is Elia erin geslaagd om de tracés te bepalen waarmee niet alleen de minimale afstanden worden nageleefd, maar ook de te verkiezen afstanden voor alle uit te voeren projecten.

Het project

De vernieuwing van het Brusselse net is een van de vele projecten opgenomen in het Federaal Ontwikkelingsplan.

De Belgische en gewestelijke overheden hebben Elia de opdracht toevertrouwd om de meest relevante investeringen voor te stellen en die vervolgens ook uit te voeren, om te garanderen dat het elektrische hoogspanningsnet aangepast blijft aan de ontwikkelingen van de energiemarkt. Het doel is het blijven verzekeren van de betrouwbaarheid van het net, de economische efficiëntie ervan en het duurzame karakter van de gekozen oplossingen.

Elk door Elia uitgevoerd project wordt vooraf goedgekeurd door de overheden in één federaal plan en/of meerdere gewestelijke plannen. Daarnaast werkt Elia nauw samen met de distributienetbeheerders.

Het Brusselse net

De vernieuwing van het Brusselse net beantwoordt aan drie hoofddoelstellingen:

 1. De vervanging verzekeren van infrastructuur die het einde van haar levensduur bereikt.
 2. Verbindingen met ‘oliedrukkabels’ buiten gebruik stellen, want die vormen een milieurisico (bodemverontreiniging).
 3. De veiligheid en betrouwbaarheid garanderen van de elektriciteitsvoorziening van het gewest, en tegelijk ervoor zorgen dat deze aangepast is aan de evolutie van de (huidige en potentiële) zwaartepunten van het verbruik en aan de ligging van de productieplaatsen.

Fase 1: Brussel Oost

De eerste fase in de vernieuwing van het net betreft het oostelijke deel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze fase omvat een herstructurering van de 150kV-verbindingen tussen de posten van Schaarbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe en Elsene.

De huidige verbinding tussen Schaarbeek en Elsene biedt momenteel niet langer alle nodige garanties op het gebied van betrouwbaarheid. De verbinding vormt een milieurisico en zal na deze fase volledig buiten dienst worden gesteld.

Ter vervanging legt Elia drie nieuwe ondergrondse 150kV-verbindingen aan:

 1. Een verbinding tussen de elektrische posten van Sint-Lambrechts-Woluwe en Keizer Karel (Keizer Karelstraat in Brussel). Deze verbinding bevindt zich momenteel in de eindfase. Ze loopt door de gemeenten Brussel, Sint-Lambrechts-Woluwe en Schaarbeek.
 2. Een verbinding tussen de elektrische posten van Schaarbeek en Keizer Karel. Deze verbinding is klaar sinds augustus 2015. Ze loopt door de gemeenten Brussel en Schaarbeek.
 3. Een verbinding tussen de elektrische posten van Keizer Karel en Pacheco. Deze verbinding zal gefinaliseerd worden tegen 2019. Ze loopt door de gemeenten Brussel en Sint-Joost-ten-Node.

Fase 2: Brussel West

De tweede fase betreft het westelijke deel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze omvat de vernieuwing en herstructurering van de verbindingen tussen de posten van Sint-Agatha-Berchem, Sint-Jans-Molenbeek, Helihaven en Breugel (Dilbeek, in het Vlaams Gewest).  

Net als in het oosten van Brussel willen we met de renovatie van het netwerk in Brussel-West de totale lengte van kabels op het Brusselse grondgebied aanzienlijk (om en bij de 20 %) verminderen. Met de vier betreffende verbindingen kan de renovatie van een aanzienlijk grotere lengte van bestaande kabels niet worden uitgevoerd.

De uit te voeren verbindingen tussen nu en 2020 zijn:

 1. Breugel (te Dilbeek, in het Vlaams Gewest) tot Helihaven, over het grondgebied van de gemeenten Brussel, Molenbeek, Koekelberg en Ganshoren
 2. Breugel (te Dilbeek, in het Vlaams Gewest) tot Sint-Agatha-Berchem (gemeente Sint-Agatha-Berchem)
 3. Sint-Agatha-Berchem tot Molenbeek (op het grondgebied van de gemeenten Sint-Agatha-Berchem en Molenbeek)
 4. Molenbeek tot Helihaven (op het grondgebied van de gemeenten Molenbeek en Brussel)    

Planning

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is Elia onderworpen aan:

 • de nieuwe ordonnantie van de gewestelijke regering van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg
 • het besluit van de gewestelijke regering van 11 juli 2013 betreffende de uitvoering van bouwplaatsen op de openbare weg

Deze wetten verplichten tot een intensievere coördinatie tussen de nutsbedrijven die een ondergrondse infrastructuur plaatsen. Ze zijn bedoeld om het openbreken van straten binnen de perken te houden en de hinder als gevolg van de bouwplaatsen te verminderen.

Anderzijds moeten verschillende overheden vóór het uitvoeren van de werken een aantal vergunningen uitreiken, ieder volgens haar eigen verantwoordelijkheden (FOD Economie, gewest, gemeente). Voorafgaand aan elk project wordt steeds overlegd over de keuze van het tracé met de overheden die verantwoordelijk zijn voor de openbare weg, rekening houdend met de met elkaar te verzoenen maatschappelijke aandachtspunten (bevoorradingszekerheid, beheer van investeringen, impact op verkeer en milieu enz.).

Sinds mei 2017 werd met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook een specifiek protocol overeengekomen over de plaatsing van kabels 150kV op de openbare weg.

Federaal plan
(of regionaal)
 • Definieert de verbindingen die moeten worden uitgevoerd van één punt naar een ander punt, alsook de indienststellingsdatum en het geraamde budget
Opstarten
van het project
(Elia en
wegbeheerders)
 • Analyse van de beheerders van ondergrondse nutsleidingen
 • Gedetailleerde analyse van het traject (topgrafische metingen, uitvoering van boringen indien nodig)
 • Analyse van de overeenstemming van het tracé met de doelstellingen van het regionale protocal (aanpassing indien nodig)
 • Inschrijven van het traject in de OSIRIS-programmatie
 • Voorstelling van het traject bij de overdracht van programmatie van de werven (gemeenten en gewest)
Wegenisvergunning (FOD)
 • Indiening van een volledig dossier
 • Verschillende raadplegingen gehouden door de FOD ( 42 dagen voor de indiening van de adviezen)
 • Koninklijk Besluit (waarin het advies van de FOD wordt opgenomen alsook de lijst van de betrokken straten per gemeente)
Commissie voor werfcoördinatie
 • Planning van de werken en gedetailleerd overzicht van de aanlegfasen van de verbinding
 • Opstarten van de aanvragen in OSIRIS
 • Wordt doorgegeven aan de Commissie (CCC)
 • Overdracht van de beslissingen aan Elia en aan de wegbeheerders (via OSIRIS)
Wegbeheerders
 • Contact met de overheid voor de toepassing van de bijzondere reglementen
 • Uitvoering van de verschillende praktische zaken m.b.t. de werf (benutten van de openbare weg, mobiliteit, veiligheid)
 • Uitvoering van de werrfwerkzaamheden per verbindingsgedeelte

Werken 

Het aanleggen van een ondergrondse verbinding

Het aanleggen van een ondergrondse verbinding in een stedelijke omgeving vereist een specifieke organisatie. Om het behoud van acceptabele omstandigheden op het gebied van mobiliteit te verzekeren, wordt het werk meestal georganiseerd in stukken van circa 450 meter en op niet-lineaire wijze. Het is inderdaad niet haalbaar om een gigantische werf van meerdere kilometers in één enkele fase te starten, met het risico het verkeer te ernstig te hinderen. Soms blijkt zelfs de opening van 400 meter openbare weg te groot en moeten er buizen worden gelegd waarin later de kabels worden geïnstalleerd.

In beide gevallen verklaren deze beperkingen de noodzaak, zodra de kabels of kokers zijn geplaatst, om de weg stipt opnieuw te openen om er 'mofputten' te plaatsen waartussen de verschillende stukken weg kunnen worden verbonden.

De drie kabels die de verbinding vormen, worden - indien er geen uitzonderingen zijn - in klaverblad geplaatst, aaneensluitend of in buizen.

Plaatsing in aaneensluitend klaverblad

Plaatsing in buizen

Omgeving

Elia houdt zich bezig met de impact van zijn werken op het milieu en dit vanuit meer dan één oogpunt.

Door de renovatie van het netwerk te zien als een manier om de hoeveelheid ondergrondse kabels te verminderen, zorgen we ervoor dat de impact van onze werken op het welzijn van de Brusselaars daalt en verbruiken we veel minder grondstoffen. Onze actieve deelname aan de coördinatie van de werven in Brussel draagt bij tot hetzelfde doel. In het Gewest worden op dit moment een reeks noodzakelijke investeringen gedaan die niet zo aangenaam zijn voor de bewoners en weggebruikers, maar er worden grote inspanningen geleverd om de spreiding van de werkzaamheden te optimaliseren.

Wat de magnetische velden betreft, stelt Elia zich niet tevreden met de verregaande naleving van alle geldende normen of aanbevelingen, maar past het bedrijf het voorzorgsbeginsel uiterst strikt toe. Daarvan getuigt het protocol over de plaatsing van kabels van 150 kV dat met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd ondertekend.

Contact

Vragen? Contacteer ons via