Gouy - Oostkerk


Juni 2018

Elia tekent beroep aan nadat de minister de vergunning heeft geweigerd.

Nadat de minister beslist heeft om de stedenbouwkundige vergunning voor het project Gouy-Oostkerk te vernietigen, heeft Elia van haar kant beslist om in beroep te gaan bij de Raad van State. Na grondige analyse van de beslissing van de minister dient Elia klacht in vanuit inhoudelijk en procedureel oogpunt.

Elia is namelijk van mening dat de intrekking van de vergunning niet volgens de regels is gebeurd, en dat meer bepaald om twee redenen: enerzijds zou de beslissing na de voorziene termijn gebeurd zijn en anderzijds zouden bepaalde feiten en principes een verdere bespreking verdienen.

Bijgevolg heeft Elia, om de juridische stabiliteit voor haar infrastructuurprojecten te garanderen en haar activiteiten binnen een duidelijk kader te kunnen ontwikkelen, de beslissing genomen om in beroep te gaan tegen de beslissing van de minister.

Lees hier het persbericht.

Februari 2018

Beroep aangetekend bij de Waalse overheid

De gemeenten Courcelles, Seneffe, Nijvel en Itterbeek hebben bij de Waalse overheid beroep aangetekend tegen de beslissing van de gemachtigde ambtenaren om een vergunning toe te kennen voor de vernieuwing van de verbinding Gouy-Oostkerk. De overheid beschikt over een termijn van 95 dagen om een uitspraak te doen over de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning.

Ter herinnering: op 29 december 2017 heeft de Waalse overheidsdienst de stedenbouwkundige vergunning voor dit project afgeleverd. De gemeenten konden tot 2 februari 2018 beroep aantekenen.

Januari 2018

Toekenning stedenbouwkundige vergunning voor de vernieuwing van de verbinding Gouy-Oostkerk

Op 29 december 2017 leverde de Service Public de Wallonie (SPW) de stedenbouwkundige vergunning af voor het vernieuwingsproject voor de elektrische verbinding Gouy-Oostkerk. Dit is een belangrijke stap in het project, dat van essentieel belang is voor de regio.

 

November 2017

Afronding van het openbaar onderzoek

Op 25 oktober 2017 werd het openbaar onderzoek afgerond naar de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor het project Gouy-Oostkerk in de steden en gemeenten Courcelles, Seneffe, Nijvel, Itter en Tubeke.

De bewoners van de vijf gemeenten kregen 30 dagen lang de gelegenheid om het projectdossier te raadplegen bij hun lokale overheid. Elia heeft ook twee infoavonden georganiseerd om vragen van de buurtbewoners te beantwoorden.

De gemachtigde ambtenaar van het Waals Gewest gaat nu over tot het onderzoek van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning, de resultaten van het milieueffectenrapport en de verschillende adviezen die gegeven werden. Op basis van deze grondige dossieranalyse zal hij bepalen of er al dan niet een stedenbouwkundige vergunning wordt toegekend. Die beslissing wordt verwacht in januari 2018. Indien ze positief is, verwacht Elia de werken te kunnen starten in de eerste helft van 2018.

 

September 2017

Organisatie van twee infoavonden in het kader van het openbaar onderzoek

Op 17 augustus 2017 heeft Elia een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning ingediend voor de uitvoering van het project Gouy-Oostkerk.

De gemachtigde ambtenaar van het Waals Gewest heeft ons aanvraagdossier voor een stedenbouwkundige vergunning volledig en geldig verklaard.

Vanaf 25 september wordt het project Gouy-Oostkerk dus onderworpen aan een openbaar onderzoek van 30 dagen. In die periode hebben de burgers de gelegenheid om het volledige dossier en ook het milieueffectenrapport (MER) te raadplegen bij de vijf gemeentebesturen in kwestie.

Elia organiseert in samenwerking met de gemeentebesturen twee infoavonden om mogelijke vragen van de buurtbewoners te beantwoorden.

Het Elia-team staat ter beschikking:

 • op 9 oktober tussen 18.00 en 20.00 u. (vrij tijdschema), in de Fléchère-school, rue des Communes 5a – 6181 Courcelles
 • op 10 oktober tussen 18.00 en 20.00 u. (vrij tijdschema), in de trouwzaal, rue Lintermans 21 – 7080 Seneffe

De persoon die het milieueffectenrapport heeft opgesteld, zal ook ter beschikking staan van de bezoekers om de conclusies van zijn onderzoek voor te stellen en eventuele vragen te beantwoorden.

In afwachting van deze infomomenten zijn we bereikbaar op het telefoonnummer 0800 18 002 of via e-mail: riverains@elia.be.

 

Juli 2017

Indiening van de stedenbouwkundige vergunning voorzien half augustus

Na meerdere maanden van analyse door het studiebureau CSD Ingénieurs, heeft Elia nu de resultaten van het milieueffectenrapport voor het project Gouy-Oostkerk ontvangen.

Momenteel bestuderen de teams van Elia de conclusies en aanbevelingen van de studie om het project dat tijdens de voorafgaande informatievergadering aan het publiek werd voorgesteld, gedetailleerder uit te werken.

In de loop van de maand augustus wil Elia het aanvraagdossier bij de gemachtigde ambtenaar van het Waalse gewest indienen.

Zodra het dossier door de regionale administratie volledig en ontvankelijk wordt verklaard, zal een openbaar onderzoek door de betrokken gemeenten worden georganiseerd.

 

April 2017

Project Gouy-Oostkerk - Milieueffectenrapport wordt opgesteld

Tijdens de Voorafgaande Informatievergadering (VIV) in Seneffe op 8 november van vorig jaar gaf Elia de burgers meer uitleg over het voorontwerp voor de vernieuwing van de bovengrondse hoogspanningslijn (2x150 kV) die de posten van Gouy en Oostkerke verbindt. .

Na deze VIV en de twee bijkomende informatievergaderingen die in Itter en Courcelles plaatsvonden, ontving Elia drie brieven van omwonenden. Met de opmerkingen en suggesties die in deze brieven en op de VIV werden geformuleerd, wordt rekening gehouden bij het opstellen van het Milieueffectenrapport (MER).

Dossier momenteel in handen van het studiebureau

Het Europese milieustudie- en adviesbureau CSD Ingénieurs buigt zich ondertussen al vijf maanden over het project Gouy-Oostkerke. CSD is een onafhankelijk studiebureau dat door het Waals Gewest erkend is. Het analyseert momenteel de mogelijke effecten van het project en de bijbehorende bouwplaats op het milieu in de ruime betekenis van het woord: bodem, lucht, water, klimaat, biologisch milieu, landschap en erfgoed, stedenbouw en ruimtelijke ordening, mobiliteit, afval, gezondheid en veiligheid, sociaaleconomische aspecten, geluidshinder, leefomgeving en omwonenden, … Het MER onderzoekt ook de alternatieven voor het project die redelijkerwijs in aanmerking zouden kunnen worden genomen.

CSD zal een reeks aanbevelingen formuleren die Elia in staat stellen om eventuele milieueffecten te voorkomen, te verminderen of te compenseren.

Openbaar onderzoek gepland in oktober

Op basis van de conclusies en aanbevelingen van het MER zal Elia een aanvraagdossier voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning opstellen. Tegen het einde van de zomer zou deze aanvraag moeten worden ingediend bij de Afgevaardigde Ambtenaar van het Waals Gewest.

De gemeentelijke administraties zullen dan een openbaar onderzoek organiseren. De burgers kunnen tijdens de duur van het onderzoek het volledige dossier en het MER, evenals een niet-technische samenvatting, raadplegen bij hun gemeentelijke administratie. Het openbaar onderzoek is momenteel gepland in oktober.

Als u nog vragen heeft, kunt u deze stellen aan ons team. U kunt met ons telefonisch contact opnemen (tel: 0800 18 002) of via e-mail (omwonenden@elia.be).

 

November 2016

Renovatie van de hoogspanningsluchtlijn Gouy-Oostkerk

Tegen 2020 voorzien wij de renovatie van de hoogspanningsluchtlijn van 2x150 kV die de hoogspanningsstations van Gouy en Oostkerk verbindt.

Deze verbinding, die momenteel het einde van haar technische levensduur bereikt, bestaat uit 64 masten uit metaalvakwerk en loopt over het gebied van Courcelles, Seneffe, Nijvel, Itter en Tubeke over een afstand van 23 km.

Het renovatiedossier voor deze verbinding is vandaag nog steeds in het projectstadium. Voordat Elia het kan uitvoeren, moeten wij van de regering een verkavelingsvergunning krijgen.

Conform de wetgeving heeft Elia het project aan de betrokken inwoners gepresenteerd tijdens de voorafgaande informatievergadering (VIV) op 8 november in Seneffe.

Tijdens deze VIV werd de milieueffectbeoordeling die minimaal 3 maanden duurt, officieel gelanceerd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk kantoor, CSD Ingenieurs, dat beschikt over een overeenkomst geleverd door het Waals Gewest.

Vanaf 8 november had de bevolking 15 dagen de tijd om vragen en opmerkingen te stellen. Hiermee werd daarna rekening gehouden bij het uitvoeren van dit onderzoek.

Bovenop de officiële en verplichte VIV organiseren wij tijdens deze 15 dagen twee bijkomende informatiepermanenties, zodat de omwonenden op een minder formele manier meer informatie kunnen krijgen.

Deze worden georganiseerd in Itter en Courcelles tussen 18.30 u en 20.30 u.

 • Woensdag 16 november:  Ecole de la Fléchère, rue des Communes 5 à 6181 Gouy-Lez-Piéton
 • Donderdag 17 november: Salle de la Planchette, rue de la Planchette 6 à 1460 Itter

Als u vragen heeft over dit project, dan nodigen wij u van harte uit op deze dagen. Wij beantwoorden uw vragen met plezier en luisteren naar uw opmerkingen.

Het project

Het project Gouy-Oostkerk - Naar een betrouwbaarder net

Uit de audits van 2006 en 2014 is gebleken dat de huidige verbinding in de gemeenten Courcelles - Seneffe - Nijvel - Itter en Tubeke, die werd geïnstalleerd in 1959, het einde van haar levensduur nadert.

Om de betrouwbaarheid van het nationale net en de veiligheid van de burgers en de infrastructuur te waarborgen, sturen wij voor het onderhoud van het elektriciteitsnet aan via de vervanging van alle masten op het tracé tegen 2020.

Het project Gouy-Oostkerk maakt deel uit van het Federaal Ontwikkelingsplan 2015-2025, dat werd goedgekeurd door de minister van Energie.

De 64 nieuwe hoogspanningsmasten tussen de hoogspanningsstations van Gouy en Oostkerk zullen zo voldoen aan de nieuwste geldende normen, die strenger zijn dan degene die van kracht waren in 1959.

Over het algemeen zorgt Elia er steeds voor dat haar infrastructuur voldoet aan de strengste geldende normen op het moment van hun constructie.

Door ongeveer 20 miljoen euro te investeren in de vernieuwing van deze hoogspanningslijn, garandeert Elia de veiligheid en betrouwbaarheid van het net en van haar infrastructuur voor de komende 80 jaar.

 

 

Het tracé, masttype en hoogspanningsniveau blijven HETZELFDE

De investeringspolitiek van Elia volgt het model van de “goede huisvader”: elke uitgegeven euro moet worden goedgekeurd door de overheid in een federaal of regionaal plan en moet weldoordacht worden geïnvesteerd.

Er zijn verschillende criteria die deze beslissing beïnvloeden zodra er een nieuw infrastructuurproject wordt onderzocht. Als eerste criterium controleren we of we het bestaande patrimonium van Elia (de infrastructuur of de vergunningen) kunnen valoriseren en moderniseren in functie van de nieuwe vereisten en nieuwe beschikbare technologieën.

Voor de constructie van het project Gouy-Oostkerk beschikt Elia over de verklaring van openbaar nut en de vergunning inname openbare weg voor het beheer van een 2x150kV-hoogspanningsluchtlijn. Deze hoogspanningslijn maakt ook deel uit van het sectorplan. Elia is bovendien eigenaar van ongeveer 90% van de terreinen die betrokken zijn bij de plaatsing van de masten.

Op basis hiervan en in lijn met onze ontwikkelingsprincipes, heeft Elia ervoor gekozen om zijn patrimonium en vergunningen te valoriseren door de nieuwe verbinding aan te leggen op het bestaande tracé.

Het type infrastructuur en de voorziene transportcapaciteit blijven hetzelfde.

Om te kunnen voldoen aan de huidige geldende normen is het mogelijk dat de nieuwe masten iets groter en breder zullen zijn, maar de gemiddelde hoogte blijft hetzelfde.

Wat het uitzicht betreft zal het project Gouy-Oostkerk voor de omwonenden geen enkele verandering met zich meebrengen.

 • Het tracé: de nieuwe hoogspanningsmasten worden geplaatst op de locatie van de huidige structuren
 • Aantal masten: 64
 • Type mast: metaaltraliewerk
 • Gemiddelde hoogte van de masten blijft gelijk
 • Elektriciteitsspanning: 2x 150 kV
 • Elektriciteitsvermogen blijft gelijk

Planning

Dialoog staat centraal in de administratieve procedure

Net zoals voor de bouw van een woning, moet voor de bouw van een nieuwe infrastructuur zoals ons project een aanvraagdossier voor een verkavelingsvergunning worden voorgesteld. Daarnaast moeten wij nog een aantal wettelijke verplichtingen naleven.

Het doel van deze procedure is voornamelijk om de burgers de kans te geven meer informatie over het project in te winnen en hun vragen en opmerkingen te uiten. Met deze feedback houden wij rekening bij het uitvoeren van de milieueffectbeoordeling. Het onderzoek voegen we toe bij het aanvraagdossier, dat wordt doorgegeven aan de gemachtigde ambtenaar van het Waals Gewest. Dit bevat belangrijke informatie en aanbevelingen voor de overheid, die zo met volledige kennis van de zaak kan beslissen of de vergunning wordt toegekend of niet.

Hieronder ziet u de verschillende stappen van de administratieve procedure:

 

 1. 2015 :

  Inschrijving in het Federaal Ontwikkelingsplan 2015-2025 en toestemming van de minister van Energie voor het renovatieproject van de verbinding Gouy-Oostkerk   
 2. Juni 2016 :

  Ontmoeting en informeren van lokale partners
 3. 8 november 2016 :

  Voorafgaande Informatievergadering (VIV): Officiële voorstelling van het project aan het publiek. De inwoners hebben 15 dagen tijd om hun opmerkingen aan Elia te bezorgen.   
 4. November 2016

  Bijkomende permanenties die samen worden georganiseerd met de burgemeesters van de betrokken gemeenten die dit wensen
 5. November 2016 > mei 2017

  Uitvoering van de milieueffectbeoordeling door een onafhankelijk onderzoekskantoor. Hierbij wordt rekening gehouden met alle vragen en opmerkingen die tijdens de VIV werden geuit
 6. Augustus 2017

  : : Voorstelling van de aanvraag voor een verkavelingsvergunning bij het Waals Gewest
 7. Oktober 2017

  Openbare enquêtes – de burgers nemen kennis van het volledige dossier van aanvraag voor verkavelingsvergunning en hebben 30 dagen tijd om hun opmerkingen in te dienen bij de gemeentelijke administratie   
 8. 2018 > 2020

  : Renovatiewerken aan de verbinding

 

Werken

Gouy-Oostkerk: een werf met 7 fasen

Tijdens de hele duur van dit project - volgens de huidige schatting 2,5 jaar - zal Elia alles in het werk stellen om de hinder door de werken te beperken en om de rust van de buurtbewoners en het milieu te respecteren.

Over het algemeen voert Elia de installatiewerken van een nieuwe luchtlijn uit in 7 verschillende fasen.

Fase 1 - Snoeien en vellen van bomen

Op bepaalde plekken van het tracé kan het nodig zijn om bomen te snoeien of te vellen. Dat doen wij in samenspraak met de eigenaars en exploitanten van de betreffende terreinen.

Fase 2 - Aanleg van verbindingen

De aanleg van voorlopige verbindingen op de werf is de eerste stap die nodig is om te kunnen starten. Tijdens deze fase gebruiken we de toegangswegen hoofdzakelijk om de nodige werfvoertuigen op tijd ter plaatse te krijgen. Dit gebeurt via de berijdbare wegen. Hun voorziene grootte is 5 tot 6 meter.

Fase 3 - Demontage van de oude masten

De geleiders worden sectie voor sectie weggehaald en opnieuw machinaal op een spoel gehaspeld. Daarna worden de hoogspanningsmasten gedemonteerd en de funderingen uit de grond gehaald. Het materiaal voeren we met vrachtwagens af.

Fase 4 - Bouw van de funderingen

We stellen de locatie en afmetingen van de oude funderingen bij met behulp van het sjabloon voor de nieuwe masten, waarna we de betonnen fundering voor elke maststeun gieten. De nieuwe masten worden geplaatst ter vervanging van de oude.

Fase 5 - Installatie van de nieuwe masten

De gedemonteerde onderdelen van de masten worden vervoerd met de vrachtwagen. Zodra ze aankomen op de bouwwerf, worden ze gemonteerd en op hun plaats geïnstalleerd. Als laatste stap trekken we de kabels door over het hele tracé en hangen we ze op aan de metalen traversen.

Fase 6 - Verbinding in werking stellen

Zodra de bouwwerken gedaan zijn, breken we de tijdelijke verbindingen af en herstellen we het terrein in zijn originele staat. Al het afval van de bouwwerf wordt verzameld en naar een erkend verwerkingscentrum gebracht. Daarnaast verspreiden we een mededeling over het einde van de werken.

Ontwikkeling van de biodiversiteit - Fauna- en biotoopprojecten

Met het juiste ontwerp voor de fundering van de masten gaan de onderhoudskosten omlaag en dragen we bij aan het ecologisch netwerk.

 

Elia zet alles in het werk om de werfoverlast te beperken en de veiligheid te garanderen

Lawaaibeperking

 • De werken die lawaai met zich meebrengen, gebeuren enkel tijdens de kantooruren, tenzij anders overeengekomen met de betrokken administraties als zij nadrukkelijk de mobiliteitshinder willen beperken.
 • De motoren van de werfvoertuigen draaien enkel wanneer ze ook echt nodig zijn.   

Veiligheid op de werf

 • Tijdens de volledige duur van de werken zijn de werflocaties duidelijk afgebakend. Er is ook steeds een werfveiligheidscoördinator die waakt over het verloop van de werken.   
 • We organiseren ook werfbezoeken voor de ondernemers om de aandachtspunten met hen te bespreken (traject, afvalsortering, ...).   
 • Tijdens de ontmanteling van de bestaande lijn plaatsen we veiligheidspoorten. Zo beschermen we tijdens het weghalen van de hoogspanningskabels de infrastructuur op het tracé (wegen en woningen).   

Mobiliteit

 • Als we voor de werken tijdelijk bepaalde wegen moeten onderbreken, voorzien we voldoende omleidingen en signalisatieborden in samenspraak met de lokale politie.   
 • Ook installeren we werfborden in samenspraak met de politie. Hierop vermelden we de nodige informatie voor de bevolking (met name de start- en einddatum van de werken).   
 • Ongeveer twee weken voor de werkelijke aanvang van de werf worden er informatiebladen in de brievenbussen gepost.   

Tijdens de hele duur van de werken communiceert Elia geregeld met de buurtbewoners over de vordering van de werken. Wij zijn er trots op dat we op geregelde tijdstippen en transparant communiceren met de buurtbewoners van onze infrastructuurprojecten. 

Contact

Via verschillende kanalen houden wij de buurtbewoners op de hoogte:

 • Gratis telefoonnummer: 0800 18 002
 • E-mail : riverains@elia.be