Oostlus


Oktober 2018

Vier duurzame burgerprojecten in het oosten van de provincie Luik, mee gedragen door Elia en Be Planet, een partnerschap in dienst van duurzame ontwikkeling

Op het grondgebied van de gemeenten waar zij infrastructuurprojecten uitvoert, werkt Elia nu al langer dan een jaar samen met de Stichting Be Planet met het oog op de ontwikkeling en ondersteuning van burgerinitiatieven rond de ecologische omslag. Op 11 oktober jongstleden heeft Be Planet de verschillende laureaten voorgesteld die geselecteerd werden in het kader van de projectoproep op het grondgebied van de gemeenten Malmedy, Stavelot en Stoumont. Elke laureaat heeft op zijn manier bijgedragen aan de 3 pijlers van duurzame ontwikkeling (meer bepaald de sociale, economische en ecologische pijlers) en zal materieel en/of financieel worden gesteund.

In Malmedy zal Cap Terre, een project voor de scholing van werkzoekenden in de vakgebieden van de zogenaamde “ecologische omslag”, een windturbine bouwen en zonnepanelen installeren die hun energieonafhankelijkheid moeten veiligstellen.
De GAC (groep voor gemeenschappelijke aankopen) van Malmedy stond aan de wieg van de coöperatie Unis Verts Paysans die burgers en producenten verenigt. Zij zal investeren in materieel om hun activiteiten te helpen ontwikkelen.
Het Parc Naturel des Sources, dat zich over de gemeenten Stoumont en Spa uitstrekt, zal het “Aliment’action” project ontwikkelen met als ambitie om sensibiliseringsworkshops en evenementen rond duurzame, gezonde en lokale voeding op te zetten.
De “Cercle Intermills”, tot slot, is actief in 11 gemeenten, waaronder Stoumont, Malmedy en Stavelot, en zal ondernemingen ondersteunen via uiteenlopende acties zoals de uitbouw van een netwerk van krachtige lokale verenigingen, het samenbrengen van economische actoren en de promotie van ondernemingen en hun knowhow.

Deze diverse laureaten, maar ook de vzw “Monnaie le Sous-rire” die een project heeft opgezet voor het uitgeven van folders met toeristische wandelingen, zullen mogen rekenen op het competentiemecenaat van Ardennes Etape, gevestigd in Stavelot, en een blijvende omkadering door Be Planet.

Februari 2018

Bodemonderzoek in het kader van het milieueffectenrapport

Sinds enkele maanden ligt het Oostlus-project op tafel bij CSD Engineers, een Europees bureau voor milieutechniek en -advies. Het gaat om een onafhankelijk bureau dat erkend is door het Waals Gewest en door Elia werd aangeduid om het milieueffectenrapport (MER) op te stellen en een passende Natura 2000-beoordeling uit te voeren. In deze beoordeling worden de mogelijke effecten van het project en de werf op de omgeving geanalyseerd, en dit in ruime zin: bodem, lucht, water, klimaat, biologisch milieu, landschap en erfgoed, stedenbouw en inrichting van het grondgebied, mobiliteit, afval, veiligheid en gezondheid, socio-economische aspecten, akoestiek, leefomgeving en buurt, enz. Vervolgens zal CSD aan Elia een reeks aanbevelingen voorstellen om de mogelijke effecten op het milieu te vermijden, beperken of compenseren. Elia zal deze aanbevelingen opnemen in het vergunningsaanvraagdossier.

In het kader van de uitvoering van dit MER, worden er in de loop van maart onderzoeken uitgevoerd ter plaatse. Deze interventies omvatten enerzijds het uitvoeren van topografische metingen om de inhoud van het technisch dossier te verfijnen en anderzijds een seismisch en geologisch onderzoek van de ondergrond. Aan de hand van dat onderzoek kan het studiebureau de specifieke geologische eigenschappen (water en bodem) van de betrokken zones grondiger analyseren. Daarom zullen leden van het projectteam binnenkort ter plaatse komen en contact opnemen met de eigenaars en/of exploitanten van het terrein om deze onderzoeken uit te voeren.

Indien u vragen heeft over het bodemonderzoek, mag u altijd contact met ons opnemen via het nummer 0800/18.002 of via riverains@elia.be.

27 september 2017

Elia nam deel aan de workshop van ISGAN 

Op 12 en 13 september 2017 vond bij de Algemene Directie Energie van de Belgische Federale Overheidsdienst de jaarlijkse regionale workshop van het ISGAN plaats, het International Smart Grid Action Network.

Als lid van dit netwerk verbindt België zich samen met 25 andere landen tot acties om de vooruitgang van Smart Grids (slimme elektriciteitsnetten) te bevorderen, zowel op politiek als technologisch vlak.

Het evenement stond dit jaar in het teken van 'Building the Flexible Power Systems'. Dit was een unieke kans voor Elia om haar nieuwste technologieën voor te stellen aan een panel van organisaties, instanties, overheidsdiensten en onderzoeksinstellingen.

Elia maakte van deze gelegenheid ook gebruik om een van haar meest vernieuwende vlaggenschipprojecten internationaal in de kijker te zetten: de Oostlus.

Zestig experts van de energiesector uit 25 landen brachten een uitzonderlijk bezoek aan de Oostlus om te ontdekken hoe Elia twee belangrijke uitdagingen aangaat: de toekomst van onze groene energieproductie verzekeren en de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet garanderen.

Het project voor de versterking van de Oostlus is immers vooral bedoeld om de productie van hernieuwbare energie in het oosten van de provincie Luik mogelijk te maken en de energietransitie te verzekeren. Daarnaast bleek het nodig om de volledige verbinding te vervangen door infrastructuur van de nieuwe generatie, die de veiligheid en betrouwbaarheid van het net garandeert en de energievoorzieningscapaciteit vergroot.

Tijdens het bezoek kregen de deelnemers toegang tot de palen van hoogwaardig beton die Elia onlangs ontworpen heeft en die een alternatief kunnen bieden voor het klassieke metalen traliewerk. Er ging ook bijzondere aandacht naar drie masten uit composiet die in Bütgenbach staan. Elia was maar al te trots om dit staaltje van technologisch vernuft te kunnen tonen!

30 maart 2017

Op 23 maart 2017 organiseerde Elia een informatiemoment over elektromagnetische velden in Malmedy

Na de inbedrijfstelling van Oostlus – Step 1 ontving Elia heel wat vragen rond de elektromagnetische velden die de verbinding genereert.

Daarom heeft het projectteam op vraag van de gemeente Malmedy speciaal een informatiemoment over dit onderwerp georganiseerd.

Mevrouw Véronique Beauvois, experte aan de ULg op het vlak van elektromagnetische velden, was hierbij aanwezig. Daarnaast waren ook de teams van Elia (Dorien Jannis, Catherine Cuvelier en Nicolas Blanpain) ter plaatse om in alle technische informatie over de verbinding te voorzien. De omwonenden en gemeenteraadsleden konden individueel vragen stellen.

Zo kreeg een twintigtal personen de kans om met Elia-vertegenwoordigers te spreken en antwoorden te krijgen van mevrouw Beauvois.

Dit evenement kadert binnen Elia's doelstelling om tot een hecht partnerschap en een regelmatige dialoog te komen met de burgers en hun lokale vertegenwoordigers.

 

22 maart 2017

Elia organiseert een informatiemoment over elektromagnetische velden

Na de inbedrijfstelling van Oostlus – Step 1 ontving Elia heel wat vragen rond de elektromagnetische velden die de verbinding genereert. Wij hebben aandacht voor dit onderwerp en nemen strenge maatregelen op dit vlak.

In samenwerking met de gemeente Malmedy zal Elia dan ook een informatiemoment organiseren over elektromagnetische velden:

 • Donderdag 23 maart 2017
  18.00-20.00 u.
  Malmundarium, Salle du Chapitre
  Place du Châtelet 9, 4960 Malmedy

Op dit informatiemoment zal mevrouw Véronique Beauvois, experte aan de ULg op het gebied van elektromagnetische velden, aanwezig zijn om individueel vragen te beantwoorden.

Daarnaast zullen vertegenwoordigers van Elia ter beschikking staan van de bezoekers om te voorzien in alle technische informatie over de verbinding. Voor alle bijkomende vragen of inlichtingen is het Elia-team bereikbaar op het groene nummer 0800 18 002 of via e-mail op riverains@elia.be.

Maart 2017

Organisatie van 4 openbare informatiesessies

Op 23 februari 2017 vond de laatste openbare informatiesessie plaats waarin het project Oostlus – Step 2 officieel werd aangekondigd.

In samenwerking met de gemeentes die bij het project betrokken zijn, heeft Elia vier infoavonden georganiseerd in Stoumont, Trois-Ponts (samen met Spa), Stavelot en Malmedy.

Elia maakte gebruik van deze ontmoetingen om haar infrastructuurproject voor te stellen en de bijbehorende uitdagingen toe te lichten.

De omwonenden en de lokale autoriteiten konden vragen stellen en hun opmerkingen uiten.

Deze vier infosessies waren geslaagde communicatiemomenten in een informele sfeer tussen het projectteam van Elia en de omwonenden.

Momenteel heeft het project Oostlus – Step 2 de uitvoeringsfase van de milieueffectenbeoordeling bereikt. Deze beoordeling wordt opgesteld door een onafhankelijk bureau en goedgekeurd door het Waals Gewest.

Volgens de vooropgestelde planning wil Elia het dossier voor de aanvraag van de vergunning in juni 2017 indienen bij het Waals Gewest. De omwonenden zullen dan een tweede keer geraadpleegd worden in het kader van het openbaar onderzoek dat in september zou moeten gebeuren.

Buiten deze administratieve fases blijven de Elia-teams natuurlijk bereikbaar op het groene nummer 0800 18 002 en via e-mail op riverains@elia.be.

20 februari 2017

Inhuldiging van Oostlus – Step 1

Op 20 februari 2017 heeft Elia officieel de nieuwe hoogspanningslijn ingehuldigd die Malmedy, Waimes, Amel en Bütgenbach verbindt.

Elia heeft deze gelegenheid benut om haar eigen teams en ook de onderaannemers van deze grootschalige werf in de schijnwerpers te zetten. Niet minder dan zeven bedrijven, waaronder vijf lokale ondernemingen, hebben immers gedurende meer dan twee jaar op dit terrein gewerkt. De expertise en het professionalisme van hun teams hebben in grote mate bijgedragen tot het welslagen van het project.

Het evenement was voor Elia ook een manier om de lokale autoriteiten hartelijk te bedanken voor hun medewerking tijdens de werkzaamheden, en de omwonenden voor hun geduld.
Een hecht partnerschap opbouwen met alle plaatselijke belanghebbenden is voor Elia een prioriteit. We vinden het ook belangrijk om transparant, proactief en regelmatig te communiceren met de omwonenden die gevolgen ondervinden van onze infrastructuurprojecten.

 

16 januari 2017

Project voor de vernieuwing en versterking van de elektrische luchtverbinding – Oostlus – Step 2

Uitnodiging voor een infosessie

Beste omwonenden,

Het bedrijf Elia, de transmissienetbeheerder voor elektriciteit in België, is van plan de huidige luchtverbinding, Oostlus, te vervangen en te versterken.

In december werd de nieuwe luchtlijn in gebruik genomen die Malmedy, Stephanshof, Amel en Bütgenbach verbindt en daarmee werd de eerste fase van dit grootschalige project afgerond.
Nu begint Elia met de tweede fase: Oostlus – Step 2. Dit houdt de vernieuwing en versterking in van de bestaande luchtlijn die Malmedy met het gehucht Bronrome verbindt, en van Bronrome tot Brume op het grondgebied van de gemeentes Malmedy, Spa, Stoumont, Stavelot en Trois-Ponts.

Het project Oostlus – Step 2 is een prioriteit voor Elia omdat het absoluut noodzakelijk is om de productie van hernieuwbare energie in de regio te ontwikkelen en de betrouwbaarheid van het hele net te garanderen.

Elia organiseert infosessies om u het project voor te stellen en al uw vragen te beantwoorden.

Er zullen vertegenwoordigers van Elia ter beschikking staan:

 • Dorien Jannis – Program Manager
 • Nicolas Blanpain – Project Manager
 • Sophie De Baets – Infrastructure Projects Communication Manager
 • Catherine Cuvelier – Permits Officer

We hopen dat dit evenement een antwoord zal bieden op al uw vragen over het project.

We kijken ernaar uit u te ontmoeten,

Sophie De Baets
Infrastructure Projects Communication Manager

Het project  

Een project met meerdere stappen

Het Oostlus-project is in 2015 gelanceerd en wordt in verschillende stappen gerealiseerd. Die stappen zijn goedgekeurd door de Minister van Energie in het kader van het Federaal Ontwikkelingsplan 2010-2015 en 2015-2025.

 • Oostlus - Step 1
 • Oostlus - Step 2
 • Oostlus - Next Steps - Momenteel worden de volgende stappen in het project nog onderzocht    
 •        

   

Oostlus - Step 1

De oude luchtlijn van 1x70 kV, die geïnstalleerd werd in 1966, voldoet niet meer aan de behoeften van de regio. Daarom heeft Elia ervoor gekozen om 30 miljoen euro te investeren in de vernieuwing en versterking van deze luchtlijn, die de hoogspanningsposten van Bévercé, Amel en Bütgenbach met elkaar verbindt (via het verbindingspunt van Stephanshof). Deze posten bevinden zich op het grondgebied van de gemeenten Malmedy, Bütgenbach, Weismes en Amel.

Elia heeft 82 hoogwaardige betonnen masten geplaatst, 8 hoek- en eindmasten met een metalen geraamte en - voor het eerst - 3 masten uit composiet in Bütgenbach.

De werken gingen van start op 1 juni 2015 en hebben 2,5 jaar geduurd.

De nieuwe lijn van 2 x 110 kV volgt hetzelfde tracé en werd in december 2016 in gebruik genomen.

Het Oostlus-project - Step 1 in cijfers

 • Investering: 30 miljoen euro
 • Lengte van de lijn: 21 km
 • 4 betrokken gemeenten: Weismes, Amel, Malmedy, Bütgenbach
 • Aantal masten: 93
 • Gemiddelde hoogte van de masten: 35 m
 • Luchtlijn met 2 draadstellen in plaats van 1
 • De stroomspanning gaat van 70 kV naar 110 kV
 • Betrokken woongebieden: 5%

Het tracé

 

Gegevens over het tracé per gemeente:

Betrokken gemeente Lengte van de lijn (km) Vroeger aantal masten Nieuw aantal masten
 Weismes  8.89  39  36
 Amblève  4.83  21  20
 Malmedy  4.02  20  20
 Bûtgenbach  2.97  14  17

 

Oostlus - Step 2

Tijdens de tweede stap van het omvangrijke Oostlus-project vernieuwen en versterken we de luchtlijn die de sites Bévercé (Malmedy), Bronrome, Trois-Ponts (Coo) en Brume met elkaar verbindt. Deze bevinden zich op het grondgebied van de gemeenten Malmedy, Stoumont, Stavelot, Spa en Trois-Ponts.

Huidige situatie:

 • De huidige verbinding tussen Bévercé en Bronrome dateert van 1930. Haar levensduur loopt stilaan ten einde.
 • De verbinding tussen Bronrome en Trois-Ponts, die in 1967 werd geïnstalleerd, is nog in goede staat, maar ze heeft slechts een capaciteit van 70 kV. Daardoor is het niet mogelijk om een tweede draadstel aan te leggen, wat wel nodig is voor het elektriciteitsnet.
 • Tussen Trois-Ponts en Brume gebruikt Elia de bestaande masten, die uitgerust zijn met 2 draadstellen en een capaciteit hebben van 220 kV (momenteel wordt het ene draadstel voor 70 kV gebruikt en is het andere buiten gebruik).

Voorstel van Elia om in te spelen op de uitdagingen in deze regio:
De capaciteit versterken naar 2 x 110 kV en de verbinding vernieuwen op dezelfde plaats waar deze nu staat.
Voor dit project voorziet Elia een investering van 33 miljoen euro.

Het Oostlus-project - Step 2 in cijfers

 • Een investering van ongeveer 33 miljoen euro
 • Luchtlijn met 2 draadstellen in plaats van 1
 • De capaciteit van de verbinding wordt opgetrokken van 70 kV naar 110 kV
 • 111 masten die als volgt worden verdeeld:
  • Bévercé – Bronrome: 82 masten
  • Bronrome - Coo / Trois-Ponts: 26 masten
  • Trois-Ponts – Brume: 3 masten
 • Gemiddelde hoogte van de masten: 30 m
 • Type mast: hoogwaardige betonnen masten en masten met een metalen geraamte
 • Te doorkruisen zones:
  • Woongebied: 3,6%
  • Landelijk woongebied: 1%
  • Landbouwgebied: 48,5%
  • Natura 2000-gebied: 43,6%

 

Een nieuwe lijn, hetzelfde tracé

De vernieuwing en versterking van de luchtlijn van de Oostlus Step 2 zal gebeuren op dezelfde plaats waar ook de huidige lijn loopt. Momenteel zijn er in het project geen wijzigingen aan het tracé voorzien.

Gegevens over het tracé per gemeente

Betrokken gemeente Lengte van de lijn (km)  Vroeger aantal masten Nieuw aantal masten
 Malmedy  1.8  10  9
 Spa  0.7  2  2
 Stoumont  12.7  56  56
 Stavelot  7.7  35  35
 Trois-Pont  2.2  8  8

 

Nut

Een oplossing voor twee belangrijke uitdagingen

Uitdaging nr. 1: Meebouwen aan de toekomst van groene stroom

Het oosten van de provincie Luik is een bijzonder dynamisch geografisch gebied. Dat maakt het erg geschikt voor de productie van groene stroom. Momenteel kan de extra productie niet meer aangesloten worden op het stroomnet omdat het net zou verzadigd is.

Heel wat projecten komen niet tot de uitvoeringsfase of renderen niet optimaal omdat de opgewekte energie niet tot bij de eindgebruiker kan worden gebracht.

 • Op dit ogenblik is de aangesloten productie goed voor 157 MW terwijl de productie op de wachtlijst182 MW bedraagt

Het belangrijkste doel van het versterkingsproject voor de Oostlus, dat de lijn van 1 x 70 kV zal vervangen door 2 x 110 kV, is de aansluiting mogelijk maken van de hernieuwbare energie die in deze regio wordt opgewekt.

Uitdaging nr. 2: De betrouwbaarheid van het net garanderen

De veiligheid van de bewoners en de infrastructuur is een absolute prioriteit voor Elia, net als de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet. Het veiligheidsbeleid van Elia bestaat erin alsmaar veiligere infrastructuren aan te bieden voor de bevolking. Ook op het vlak van de stroomvoorziening moeten zij zekerheid bieden en dat steeds met respect voor de omgeving.

Om deze veiligheidsdoelstelling te halen, worden er geregeld zowel interne als externe controles uitgevoerd. Zo meten we nauwkeurig de slijtagestaat van de installaties. Aan de hand van de resultaten van deze controles oordelen we of we herstellingen moeten uitvoeren of, zoals in het geval van de Oostlus, bepaalde delen van de verbinding moeten vernieuwen omdat hun levensduur ten einde loopt (Step 2) of al ten einde is gelopen (Step 1).

Daarom heeft Elia besloten om de volledige bestaande lijn te vervangen door een infrastructuur van de nieuwe generatie. Zo garanderen we de veiligheid en betrouwbaarheid van het net en kunnen we de stroomcapaciteit verhogen.

 

Een belangrijk project dat bijdraagt aan de energietransitie

Het oosten van de provincie Luik is een gebied dat bijzonder geschikt is omhernieuwbare energie op te wekken. De productie van decentrale energie (wind- en zonne-energie) is er trouwens heel sterk toegenomen. Omdat het huidige stroomnet verzadigd is, wordt het noodzakelijk om de Oostlus te versterken en te vernieuwen. Zo kunnen we de stroomtoevoer in de regio blijvend zeker stellen en de nieuwe energiebronnen in het net integreren.

Dit omvangrijke project ging van start in 2015 en wordt in verschillende stappen uitgevoerd. Deze werden in het kader van de Federale Ontwikkelingsplannen 2010-2015 en 2015-2025 goedgekeurd door de minister van Energie.Planning 

Step 2: vooropgestelde planning

Net zoals bij het bouwen van een woning moet er voor de constructie van nieuwe infrastructuur een aanvraagdossier worden ingediend voor een stedenbouwkundige vergunning en moeten bepaalde wettelijke verplichtingen worden nageleefd, waaronder het opstellen van een milieueffectenrapport (MER).

Momenteel wordt de milieueffectenstudie uitgevoerd door een onafhankelijk en erkend studiebureau. Deze studie die in de komende maanden moet worden afgerond, zal bij de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning worden gevoegd.

Volgens de planning van de teams wordt de vergunning verwacht tegen eind 2018. Meteen daarna zal een openbaar onderzoek worden georganiseerd door de betrokken gemeenten. Tijdens dit onderzoek kunnen de omwonenden kennis nemen van het volledige dossier. De Elia-teams zullen ook ter beschikking staan om mogelijke vragen te beantwoorden.

Voor meer informatie over het MER kunt u de pagina ‘Milieu’ raadplegen.

 

Werken 

Oostlus - STEP 1

De werken aan Step 1 van de Oostlus gingen van start op 1 juni 2015 en hebben 2,5 jaar geduurd.

De nieuwe lijn van 2 x 110 kV werd in december 2016 in gebruik genomen, zoals voorzien in de planning.

De werken zijn probleemloos verlopen en onze band met de omwonenden en het plaatselijke bestuur is steeds uitstekend geweest. In het kader van haar projecten zet Elia alles in het werk om proactief te communiceren met de gemeentebesturen en de bevolking, vooral tijdens de werffase. Zo willen we een partnerschap opbouwen met de burgemeesters en met iedereen transparant communiceren.

 

Oostlus - STEP 2

De werken zijn gepland in 4 stappen.

De versterkings- en vernieuwingswerken aan de lijn worden uitgevoerd in 4 stappen tussen 2019 en 2021.

 • Stap 1: Bévercé " Bronrome
 • Stap 2: Bronrome " Coo
 • Stap 3: Coo " Trois-Ponts
 • Stap 4: Trois-Ponts " Brume

  

Een werf met 7 fasen

 Voor elk van de 4 bovengenoemde stappen worden de werken verdeeld in 7 afzonderlijke fases.

 1. Snoeien en vellen: op bepaalde plekken van het tracé kan het nodig zijn om bomen te snoeien of te vellen. Dat doen wij in samenspraak met de eigenaars en exploitanten van de betreffende terreinen.
 2. Aanleg van toegangspunten naar de werf: De aanleg van voorlopige toegangspunten naar de werf is de eerste stap die nodig is om te kunnen starten.
  Tijdens deze fase gebruiken we de toegangswegen hoofdzakelijk om de nodige werfvoertuigen op tijd ter plaatse te krijgen. Ze worden aangelegd vanaf de berijdbare wegen. Hun voorziene grootte is ongeveer 6 meter.
  Met de materialen die we gebruiken voor de toegangswegen (stalen platen of stenen) kunnen we de impact van de werf sterk beperken, zowel op het vlak van rondvliegend stof als op het vlak van bodembehoud. Er rijdt geen enkel voertuig op niet-beschermde grond.
  Voor de start van de werken wordt samen met de betrokken eigenaars/exploitanten een eerste stand van zaken opgesteld.

 3. Afbraak van de bestaande masten: De geleiders worden per lijngedeelte weggehaald en meteen machinaal opnieuw op een spoel gehaspeld. Daarna demonteren we de masten en halen we de funderingen uit de grond. Het materiaal voeren we met vrachtwagens af.

 4. Bouw van de funderingen: Tijdens deze stap wordt de nodige grond afgegraven op de plaatsen waar de nieuwe masten komen. Daarna wordt de betonnen fundering voor elke mast gegoten. De fundering voor de nieuwe masten wordt 2 tot 5 meter diep ingegraven. De afgegraven aarde wordt met kiepwagens weggevoerd.

 5. Installatie van de nieuwe masten: De nieuwe masten worden naar hun plaats gebracht per uitzonderlijk vervoer, dat maximaal 32 meter lang en 20 ton zwaar is. De masten worden met een hijskraan verplaatst. De metalen onderdelen die bovenaan de mast moeten worden geïnstalleerd (traversen, topstuk, ...) worden gemonteerd met behulp van een autohoogwerker.
  Als laatste stap trekken we de kabels door over het hele tracé en hangen we ze op aan de metalen traversen. De vrachtwagens waarmee we de kabels vervoeren, moeten niet bij elke mast stoppen. Ze stoppen aan een aantal sleutellocaties, van waaruit wij het werk uitvoeren.
  Tenzij dit technisch niet mogelijk is, worden de nieuwe masten geplaatst op dezelfde plaats als de oude.

 6. De toegangspunten herstellen: Zodra de werken voorbij zijn, breken we de tijdelijke toegangspunten af en herstellen we het terrein in zijn originele staat. Daarnaast verspreiden we een mededeling over het einde van de werken. Al het afval van de werf wordt verzameld en naar een erkend verwerkingscentrum gebracht.

 7. Biodiversiteit ontwikkelen: Wij treffen maatregelen om de plantengroei te compenseren, die werd verstoord om de toegang tot de werven te vergemakkelijken of om de veiligheid van de lijn te garanderen.
  De grond wordt opnieuw ingezaaid met grassen tijdens de meest geschikte periode. Dit maakt deel uit van de planning. Voor sommige plaatsen, waar bijzondere aandacht moet worden geschonken aan de biodiversiteit, geldt een aparte regeling. Deze voldoet aan de principes die worden beschreven in het Life-project, dat wordt gesteund door de Europese overheid.

Veiligheid van de elektriciteitsvoorziening

Tijdens de volledige looptijd van de werken is de stroomvoorziening gegarandeerd omdat het net van Elia een vermaasd net is. Dit werkt net zoals een wegennet en maakt het mogelijk om secundaire lijnen te gebruiken wanneer er aan een lijn wordt gewerkt. Zo wordt de elektriciteitsvoorziening niet onderbroken en komen er nooit huishoudelijke gebruikers zonder stroom te zitten.

 

Omgeving

Elia waakt nauwlettend over haar impact op het milieu

Elia zet zich onafgebroken in om via innovatieve oplossingen de impact van haar activiteiten te beperken en het milieu duurzaam te beschermen.

In het kader van het project Oostlus – Step 2 heeft Elia op dit vlak verschillende acties ondernomen:

Studies

Het project Oostlus – Step 2 voldoet niet aan de criteria voor een milieueffectenonderzoek, zijnde: ‘De bouw van luchtlijnen voor de transmissie van elektriciteit onder hoge spanning (150 kV en meer) met een lengte van meer dan 5 km’.

Niettemin heeft Elia beslist om een milieueffectenrapport en een milieueffectenbeoordeling te laten maken door een door het Waals Gewest erkende onderneming.

 • Het milieueffectenrapport beoordeelt de gevolgen van het project voor het milieu in brede zin (bodem en ondergrond, water, lucht, energie en klimaat, biotoop, landschap, stedenbouw en ruimtelijke ordening, mobiliteit en vervoer, afval, veiligheid en gezondheid, sociaal-economische aspecten, …) en uit aanbevelingen. 
 • De milieueffectenbeoordeling gaat na of het project geen schade toebrengt aan de biodiversiteit in Natura 2000-zones en andere natuurgebieden en de instandhoudingsdoelen die voor deze gebieden zijn vastgelegd niet in gevaar dreigt te brengen. De EAI kan ook compensatiemaatregelen beschrijven om de aangerichte schade ongedaan te maken, en regels opleggen die tijdens de uitvoering van de werken moeten worden nageleefd.

De gevolgen voor het milieu worden dus wel degelijk beoordeeld.

Behalve die twee studies heeft Elia ook 2 bijkomende analyses besteld over hoe de milieu-impact kan worden beperkt in het kader van:

 • het transport: dit onderzoek wordt uitgevoerd door de firma Van Egdom, die is gespecialiseerd in buitengewoon vervoer. Zij kreeg de opdracht om de best mogelijke route te bepalen voor de aanvoer van de masten, rekening houdend met de technische beperkingen die voortvloeien uit de omvang van de te vervoeren stukken en de te gebruiken wegen.
 • de toegang: dit onderzoek wordt uitgevoerd door Bodarwé, een bedrijf dat is gespecialiseerd in wegeniswerken (verharding, grondwerken …). Elia heeft het een duidelijk omschreven opdracht gegeven om te analyseren hoe op de vochtigste veengronden toegangswegen kunnen worden aangelegd (masten P51 tot P62). Het doel daarbij is om dit zeer waardevolle ecosysteem zo min mogelijk te beschadigen.
     

Les projets de développement de la biodiversité

Het project Life, dat mede wordt gefinancierd door de Europese Unie, het Waals Gewest, de RTE (de transmissienetbeheerder in Frankrijk) en Elia, streeft er in de eerste plaats naar de stroken land onder bovengrondse hoogspanningslijnen in bebost gebied in België en Frankrijk om te vormen tot ecologische corridors.

Met de herstelingrepen willen we innovatieve manieren introduceren om die groene corridors in bebost gebied te beheren en verschillende doelgroepen bewust maken van het belang van de biodiversiteit in die langgerekte leefgebieden.

Aangezien de regio waar het project Oostlus – Step 2 plaatsvindt in milieu-opzicht bijzonder waardevol is, vond Elia het essentieel om er de filosofie van het programma Life toe te passen.

Helaas komt het project Oostlus – Step 2 niet in aanmerking voor subsidies, aangezien de Europese steun voor Life medio 2017 is geëindigd.

Toch heeft Elia, vanuit haar bekommernis voor het milieu, beslist om de filosofie van Life te hanteren en zelf projecten te financieren om in het gevolgde tracé het milieu in ere te herstellen en op te waarderen.

Zo heeft Elia bestudeerd of het mogelijk was om op het tracé van Step 2 een ecologische corridor aan te leggen.

Die studie, die werd uitgevoerd door de vzw Solon, heeft een stuk van het traject geïdentificeerd dat bijzonder geschikt is om er projecten ter bevordering van de biodiversiteit uit te voeren. Het gaat om een deel van het tracé tussen P41 en P82, wat overeenkomt met circa 8 km van de verbinding tussen Francorchamps en Bronrome.

Dit deel van het tracé is immers waardevol natuurgebied, en zones die dat momenteel niet zijn, kunnen het worden dankzij de projecten voor het herstel en de ontwikkeling van de biodiversiteit, die er mogelijk zullen worden uitgevoerd.

De voornaamste acties die Elia in het kader van dit project zal ondernemen, zijn het aanleggen van bomenrijen, heidegebieden, venen en poelen in de bestudeerde gebieden die daarvoor in aanmerking kwamen.

Voor die werkzaamheden zal Elia samenwerken met lokale bedrijven.

Vogelkrullen

Er werden vogelkrullen ontwikkeld om luchtlijnen beter zichtbaar te maken voor vogels en zo draadslachtoffers die tegen de lijnen aanvliegen te voorkomen.

Ze worden dan ook voornamelijk gebruikt in de omgeving van trekroutes en beschermde gebieden. Voor het project Oostlus – Step 2 werd een expertiseonderzoek gestart bij Natagora (aangezien het om een zeer waardevol vogelgebied gaat).

Op basis van dat verslag stelt Elia voor om vogelkrullen te plaatsen op 3 delen van de lijn:

 • 1 deel tussen Bronrome en Trois-Ponts: circa 2 km
 • 2 delen tussen Bévercé en Bronrome: circa 7,8 km    

In het totaal zal dus ongeveer 9,8 km van de verbinding worden uitgerust met vogelkrullen.

Jacht- en nestperiodes

Zowel tijdens de aanleg als bij het onderhoud van haar infrastructuur waakt Elia er in de mate van het mogelijke over om de jachtperiodes in aanmerking te nemen.

In het kader van het project Step 2 heeft Elia hierover regelmatig contact met de eigenaars van de gronden.

Voorts verbindt Elia zich ertoe het nestseizoen niet te verstoren door geen grote werkzaamheden uit te voeren die de broedtijd kunnen verstoren.

In het kader van het project Oostlus – Step 2 plant Elia de nodige rooiwerken in het begin van 2019 om de broedtijd van de vogels in de regio niet te verstoren. Na de rooiwerken kunnen onze teams de werken aanvatten volgens de planning zonder schade te berokkenen aan de lokale vogelpopulatie.

Een troef voor het landschap van morgen

Het project Oostlus zal het ook mogelijk maken om, nadat de herstructurering van het Luikse net voltooid is, 171 masten van de 34,4 km lange verbinding Bévercé – Soiron – Romsée, die uit 1930 dateert, te slopen.

Contacteer ons

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties over het Oostlus-project? Ons team staat voor u klaar via het e-mailadres riverains@elia.be en is tijdens de kantooruren bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800 18 002.