Rabosée - Battice

 


Maart 2019 

Heropening van de N604 voor het verkeer

Goed nieuws! Het project Rabosée-Battice nadert zijn einde en de ondergrondse kabel kon over het volledige tracé getrokken worden.

Sinds 4 maart doen de aannemers het nodige om de rijweg opnieuw gebruiksklaar te maken. De asfalteringswerken zijn gepland tot 13 maart aanstaande, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Zodra de werken voltooid zijn, zal de N604 (tussen Barchon ende rotonde ‘La petite fournée’) in beide richtingen weer opengesteld kunnen worden voor het verkeer. De wegmarkering zal later aangebracht worden.
 

Februari 2019

Verkeersinformatie: tijdelijke afsluiting voor het verkeer

Op 7 januari 2019 is een nieuwe fase van de werken aangevat op de N604, tussen de rotonde in Blegny die toegang geeft tot de autoweg richting ‘Aachen’ en de kruising met de straat ‘rue des Heids’ in Soumagne.

In het kader van die werken zal het gedeelte van de N604 tussen de rotonde ‘La petite Fournée’ en de straat ‘Parc artisanal de Blegny’ van 12 tot en met 14 februari uitzonderlijk voor het verkeer worden afgesloten. Gelieve er rekening mee te houden dat we dit weggedeelte op een later ogenblik zouden moeten afsluiten, als ongunstige weersomstandigheden het vereisen.

Er zal tijdens de afsluiting van het weggedeelte altijd een aangepaste bewegwijzering en omleiding worden voorzien in overeenstemming met het mobiliteitsplan dat in overleg met de gemeenten en de lokale politiezones werd uitgewerkt.

De handelszaken, het Parc artisanal van Blegny en de omliggende woningen zullen bereikbaar blijven. Elia zal ook de aanleg van de toegangswegen voorzien.

December 2018

Samen met het gemeentebestuur van Blegny en van Soumagne streven ernaar om de buurtbewoners en handelaars zo goed mogelijk te informeren. Zo bezorgen jullie hierna een update over de werken in het kader van het project Rabosée-Battice.

De tweede fase van de werken zal begin januari starten, op het gedeelte van de N604 tussen het rond punt dat toegang geeft tot de snelweg richting Aken in Blegny en de kruising met de straat rue des Heids in Soumagne kruist.

Daarom hebben alle plaatselijke betrokkenen een mobiliteitsplan goedgekeurd. Dat houdt in dat tijdens de werken:

 • Het verkeer van Barchon in de richting van Soumagne normaal zal kunnen blijven doorrijden;
 • De automobilisten die vanuit Soumagne komen en die naar Barchon rijden, de omleiding via de uitrit 36 op de E42 zullen moeten nemen, vanaf het rond punt ‘La petite fournée’;
 • Vanuit Barchon u beide handelscentra zal kunnen bereiken. Als u vanuit Soumagne komt, zal u de omleiding via de uitrit 36 op de E42 moeten nemen, vanaf het rond punt van ‘La petite fournée’.

Elia garandeert dat alle handelzaken bereikbaar zullen blijven via bovenvermelde omleidingen. U kan het mobiliteitsplan bekijken deze link.

Volgens de vooropgestelde planning, zouden de werken klaar moeten zijn in de lente van 2019. Als onvoorziene omstandigheden ervoor zorgen dat wij deze planning niet kunnen respecteren, zullen wij u via deze pagina informeren.

Elia staat klaar om uw vragen te beantwoorden. Aarzel niet om ons te bellen op het nummer 0800/18 002 of stuur een mailtje naar riverains@elia.be.  


 

16 april 2018

Focus op gestuurde boringen op de werf Rabosée-Battice

In het kader van onze infrastructuurwerkzaamheden gebruiken we regelmatig de gestuurde boortechniek voor het leggen van ondergrondse kabels. Deze techniek wordt ingezet om de impact van onze werven op de mobiliteit te beperken. Gestuurd boren voorkomt immers dat belangrijke verkeersassen en commerciële knooppunten geblokkeerd worden.
 
Op de werf van Rabosée-Battice maakt Elia op verschillende plaatsen gebruik van deze sleufloze techniek, zoals ter hoogte van de "Carrefour des 4 bras". Dit kruispunt, waar onze teams zich enkele dagen geleden bevonden, ligt verspreid over de gemeenten Luik en Blegny.

"De techniek van het gestuurde boren zorgt ervoor dat de kabel van punt A naar punt B kan worden geleid zonder dat er een sleuf in de weg wordt geopend. We beginnen met het uitgraven van een schacht aan de ingang en de uitgang. De doorgang tussen de twee wordt dan gemaakt met een boor. Afhankelijk van het bodemtype wordt de boorkop minimaal twee keer doorgetrokken. Vervolgens worden de buizen door de doorgang getrokken. Ten slotte wordt de kabel zelf met traditionele machines door de buizen getrokken. We zullen deze techniek de komende weken opnieuw gebruiken, onder meer langs de N604 in Blegny om de impact van de werkzaamheden op de handelszaken te beperken.”

Tijdens de bouwfasen van haar infrastructuurprojecten werkt Elia steeds samen met alle betrokken partijen (aannemers, gemeentelijke diensten, politie, grondeigenaars). De keuze voor gestuurde boringen werd door iedereen beschouwd als de beste oplossing om de impact van het project Rabosée-Battice op de mobiliteit te minimaliseren.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 januari 2018

Start van de werken

In Herve zijn de werken gestart voor het project Rabosée-Battice. Gedurende ongeveer 12 maanden zullen onze teams de nieuwe ondergrondse verbinding aanleggen tussen het hoogspanningsstation van Battice en het toekomstige overgangsstation van Rabosée.

Het graven van de sleuven en het plaatsen van de kabels gebeurt in stukken van 800 tot 1000 meter. Voor elk stuk zijn vier tot zes weken nodig, van de graafwerken tot de herstelling van de infrastructuur in haar oorspronkelijke staat.

Momenteel beginnen we aan de werken op lijn 38 van de RAVeL, in de gemeenten Herve en Soumagne. De werken in dit gebied zullen ongeveer 4 maand in beslag nemen, voordat we overgaan naar de gemeenten Luik en Blegny.

Voor meer informatie over de werken en het verloop ervan kunt u terecht op de pagina “Werken” van deze website.

Voor alle bijkomende informatie kunt u ons contacteren op het gratis nummer 0800 18 002 of per e-mail naar riverains@elia.be.

Persbericht

27 oktober 2017

Toekenning van de stedenbouwkundige vergunning

De gemachtigde ambtenaar van het Waalse Gewest heeft positief beslist over de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning die Elia in het kader van het project Rabosée-Battice heeft ingediend. Ter herinnering: het betreft de aanleg van een nieuwe ondergrondse verbinding van 150 kV.

Elia zal dus kunnen starten met dit project dat van groot belang is voor de bevoorradingszekerheid in het oosten van de provincie Luik.

De werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe ondergrondse 150 kV-verbinding tussen het hoogspanningsstation van Battice en het toekomstige overgangsstation van Rabosée zouden nog in december van dit jaar starten, met een duur van ongeveer 14 maanden.

De vooruitgang van de werkzaamheden zal via deze website meegedeeld worden. Het Elia-team verbindt zich ertoe om rechtstreeks samen te werken met de plaatselijke autoriteiten, de wegbeheerders en de lokale partijen om ervoor te zorgen dat de hinder die door de werkzaamheden kan ontstaan zoveel mogelijk beperkt blijft.

Voor alle bijkomende informatie kunt u ons contacteren op het gratis nummer 0800 18 002 of per e-mail naar riverains@elia.be.

9 september 2017

Einde van het openbaar onderzoek

In Luik, Blegny, Herve en Soumagne is het openbaar onderzoek naar het project Rabosée-Battice afgerond. De afgevaardigd ambtenaar van het Waals Gewest moet nu de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning, de milieueffectenstudie en de verschillende adviezen analyseren alvorens een beslissing te nemen. Deze wordt verwacht in november 2017. Als de beslissing positief is, zal Elia de werkzaamheden naar verwachting tegen het einde van het jaar starten.

Wij zijn telefonisch ter beschikking op het nummer 0800 18 002 of per e-mail op: riverains@elia.be.

7 juli 2017

Openbaar onderzoek en organisatie van een permanentie

De afgevaardigd ambtenaar van het Waals Gewest verklaarde ons aanvraagdossier voor stedenbouwkundige vergunning als volledig.

Dit betekent dat het project Rabosée-Battice tussen 6 juli en 9 september wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek. Tijdens deze periode kunt u het volledige dossier en de Milieueffectenstudie (MES) raadplegen bij de 4 betrokken gemeentebesturen.

Op vrijwillige basis en in het kader van haar transparantiebeleid organiseert Elia een permanentieavond om te antwoorden op eventuele vragen. De auteur van de MES, het onafhankelijk en erkende bureau SGS, zal eveneens worden uitgenodigd om de conclusies van de studie voor te stellen.

 • Waar? Gemeenteraadzaal (Gemeentehuis), Avenue de la Coopération, 38 in 4630 Soumagne
 • Wanneer? 5 september, vrije toegang tussen 18u en 20u
 • Wie? De projectverantwoordelijken en de auteur van de MES zullen aanwezig zijn.

In afwachting van dit ontmoetingsmoment zijn wij telefonisch ter beschikking op het nummer 0800 18 002 of per e-mail op: riverains@elia.be.  

9 december 2016

Presentatie van het vooronwterp van de kabelverbinding Rabosée-Battice door middel van een informatievergadering

Het voorontwerp van de ondergrondse elektriciteitsverbinding die Rabosée met Battice verbindt, werd op donderdag 8 december officieel voorgesteld in het Cultureel Centrum van Soumagne tijdens een informatievergadering voor het publiek.

We willen iedereen bedanken die op deze vergadering aanwezig was. Dankzij uw vragen en opmerkingen kan het onafhankelijk studiebureau een zo precies en specifiek mogelijke milieueffectenstudie opstellen, en kan Elia een plan uitwerken dat uw omgeving nog beter respecteert.

De milieueffectenstudie zal drie maanden duren en de conclusies zullen worden opgenomen in het dossier voor de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning die Elia indiende.

We houden u uiteraard op de hoogte van het verdere verloop van de procedure.

Met vriendelijke groeten,

Het team dat instaat voor het project ‘Rabosée-Battice’

6 december 2016

Organisatie van een Voorafgaande Informatievergadering

De inwoners van de gemeenten die bij het project ‘Rabosée-Battice’ betrokken zijn (Luik, Blégny, Soumagne en Herve) worden vriendelijk uitgenodigd op de Voorafgaande Informatievergadering (VIV):

Donderdag 8 december 2016 om 20.00 uur
in het Cultureel Centrum van Soumagne
Rue Pierre Currie 46, 4630 Soumagne

Wie zijn opmerkingen of suggesties in verband met het project wil meedelen, kan dit doen:

 • tijdens de vergadering;
 • binnen de 15 dagen na de vergadering, in een brief aan het College van Burgemeester en Schepenen van Soumagne (Avenue de la coopération 38 – 4630 Soumagne) met kopie voor de aanvrager van de vergunning (ELIA Asset nv – T.a.v. de heer Christophe Coq – Keizerslaan 20 – 1000 Brussel).

Er kan slechts rekening worden gehouden met uw opmerkingen en suggesties indien u uw naam en adres vermeldt. Zij worden doorgestuurd naar het onafhankelijk bureau dat de milieueffectenstudie uitvoert.

Deze vergadering is juridisch gezien de eerste officiële voorstelling. Het voorontwerp wordt tijdens de vergadering gedetailleerd toegelicht en de verantwoordelijken zijn aanwezig om naar de opmerkingen en suggesties van de omwonenden te luisteren. Deze opmerkingen en suggesties worden genoteerd en zullen in het kader van de milieueffectenstudie worden onderzocht.

Het projectteam ‘Rabosée-Battice’ hoopt u op deze informatievergadering te mogen ontmoeten. U kunt ook telefonisch of via e-mail met ons contact opnemen.

 

 

Nut

Het project voorziet de ondergrondse aanleg van een nieuwe elektrische verbinding die het hoogspanningsstation van Battice met het toekomstige station te Rabosée zal verbinden. Deze nieuwe infrastructuur is essentieel om de bevoorradingszekerheid in het oosten van de Provincie Luik te verzekeren. Zij zal de groei in de regio ondersteunen en inspelen op de noden van particulieren, de industrie en de elektriciteitsproducenten.

Dit project heeft drie hoofddoelen:

 • De lange termijngroei en de bevoorradingszekerheid in het oosten van de provincie Luik ondersteunen.
 • De betrouwbaarheid van het net garanderen door een elektrische schakel aan te leggen tussen het station van Rabosée (Luik) en Battice (Herve).
  Het hoogspanningsnet van Elia kan worden vergeleken met een wegennet met ‘wegen’ van verschillende types,dat zijn dan de verbindingen met verschillende spanningsniveaus. Als er zich een probleem (panne, incident, ...) voordoet op een hoofdweg, blijft het verkeer mogelijk via de secundaire wegen. Die vermazing zorgt ervoor dat de elektriciteit altijd een weg vindt. Door een net te ontwikkelen met een ’vermaasde’ structuur , kan Elia de zekerheid van de stroomvoorziening voor huishoudens en bedrijven garanderen.
 • De vervanging van een luchtlijn tussen de stations van Battice en Bressoux, die het einde van haar levensduur nadert.
   

Het project is in het federaal ontwikkelingsplan 2015-2025 opgenomen, dat door de federale minister van Energie werd goedgekeurd.

Het project 

Een tracé dat de omgeving respecteert

Als algemene richtlijn doet Elia er alles aan om de impact van haar infrastructuurprojecten op de omgeving te beperken, in het bijzonder door de voorschriften van het Waals Gewest te volgen en zo het best mogelijke tracé te bepalen.

Het hier gekozen tracé kiest voor een maximale inplanting van de verbinding langs bestaande infrastructuur en vermijdt woonzones waar mogelijk.

Deze 150kV-verbinding is 12 km lang en zal de gemeenten Luik, Soumagne, Blegny en Herve doorkruisen.

Topografische kaart HD

 1. Tracé Rabosée-Battice
 2. Tracé Herve
 3. Tracé Liège-Blegny
 4. Tracé Soumagne

 

 

 

 

 

Planning 

 1. 8 december 2016: Voorafgaande Informatievergadering voor het publiek (VIV) in Soumagne
 2. december 2016 tot mei 2017: uitvoering van een milieueffectenstudie door een onafhankelijk en erkend studiebureau
 3. mei 2017: indiening van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning bij de bevoegde overheidsdiensten
 4. juli/september 2017: openbaar onderzoek
 5. oktober 2017: toekenning van de vergunning door de bevoegde overheidsdiensten
 6. januari 2018: start van de werkzaamheden in Herve
 7. april 2019: verwacht einde van de werkzaamheden

Werken 

In begin januari 2018 ging in Herve de eerste spade in de grond. De werf is gestart op het gedeelte langs de RAVeL.

Volgens de voorlopige planning zullen de werkzaamheden in totaal 12 maanden duren. Het project zal worden gerealiseerd in gedeelten van ongeveer 1 km, die elk tussen 4 en 6 weken in beslag zullen nemen.

Elia verbindt zich ertoe om deze werkzaamheden uit te voeren in nauwe samenwerking met de lokale overheden en actoren die betrokken zijn bij dit infrastructuurproject.

Daarom streeft Elia naar synergieën met de teams van het ALEGrO-project (interconnectieproject van Elia tussen België en Duitsland), de SPW en de lokale autoriteiten van Herve in het kader van de aanleg voor het RAVeL-project.

Verschillende fasen van de werkzaamheden

Voor elk gedeelte zullen de werken als volgt verlopen:

 

1.  Coördinatievergadering

Elia organiseert de werken in overleg met de gemeentelijke overheden, de politie, de beheerders van de openbare ruimten en haar aannemers om de gevolgen voor de mobiliteit zoveel mogelijk te beperken.

2. Plaatsbeschrijving

Elia stelt met de overheidsdiensten en de aannemers een plaatsbeschrijving op (straten, wegen, enz. waar de lijn door loopt) en verbindt zich ertoe om na afloop van de werkzaamheden de infrastructuur te herstellen.        
 

3. Plaatsing van signalisatie

In overleg met de politiezones worden omleggingen en passende signalisatieborden voorzien.

4. Aanleg van de sleuf of gestuurde boringen

Er worden sleuven gegraven en versterkt over een lengte van ongeveer 1 km. Deze werken duren ongeveer 2 weken.
In sommige gevallen moeten onder belangrijke kruispunten en verkeersassen of onder spoorlijnen tunnels worden geboord in plaats van open sleuven.

 

5. Trekken van de geleiders

Les câbles sont ensuite tirés dans la tranchée, ce qui prend approximativement 2 jours de travail.

 

6. Herstel van de wegen

Na het plaatsen van de kabels worden de sleuven weer dichtgemaakt. Tot slot moet alles weer in de oorspronkelijke staat worden hersteld zodat de omgeving er weer uitziet zoals voorheen. Het dichtmaken van de sleuven en het herstellen van de omgeving neemt ongeveer 2 weken in beslag.
 

7. Plaatsbeschrijving

8. Inwerkingstelling van de verbinding

 De werken in beelden

 • Trekken van de geleiders

 

 • Aanleg van de sleuf

 • Plaatsingsmethodes

  Klassieke sleuf

     

          Gestuurde boringen

 

         

Omgeving 

Als onderneming met een maatschappelijke verantwoordelijkheid besteedt Elia veel aandacht aan het milieu. Ze draagt actief bij aan de energietransitie en heeft bijzondere aandacht voor de bescherming van de biodiversiteit. Voor de ontwikkeling van haar projecten zet Elia altijd in op een nauwe samenwerking met de lokale besturen, de omwonenden en alle plaatselijke partners die betrokken zijn bij dezeprojecten.

Voor het project Rabosée-Battice bestudeerde de milieueffectenstudie, die werd uitgevoerd door een onafhankelijk en erkend studiebureau, het voorontwerp vanuit verschillende invalshoeken. Ook de mogelijke hinder tijdens de fase van de werken en de uitbating.

Na analyse van de aanbevelingen uit het MER diende Elia een aanvraag in voor een stedenbouwkundige vergunning bij de gemachtigde ambtenaar van Wallonië. In deze aanvraag verbindt Elia zich tot de uitvoering van de volgende maatregelen:

Mobiliteit

 • Elia zal zijn werkzaamheden met andere infrastructuurwerken coördineren, waaronder ALEGrO (interconnectieproject van Elia met Duitsland) en de werkzaamheden voor RAVeL door de SPW.
 • Indien de werkzaamheden de tijdelijke afsluiting van wegen vereisen, wordt in overleg met de politiezone voor de nodige omleggingen en een aangepaste signalisatie gezorgd.
 • In overleg met de lokale politie worden werfborden geplaatst met de nodige informatie voor de bevolking (meer bepaald de begin- en einddatum van de werkzaamheden).
 • Elia probeert de werkzaamheden zo te organiseren dat de impact op de mobiliteit van de gebruikers zo beperkt mogelijk blijft (boringen, plaatsing van een voorlopige mantel, werken met 2 ploegen, werken in juli, enz.).
 • Beperking van het lawaai op de werf
 • Lawaaierige werkzaamheden worden uitsluitend ‘tijdens de werkdag’ uitgevoerd, tenzij hierover met de betrokken administraties een overeenkomst werd gesloten omdat zij in bepaalde gevallen de impact op de mobiliteit wensen te beperken.
 • De voertuigen op de bouwplaats laten hun motor slechts draaien wanneer dit noodzakelijk is.

Veiligheid op de bouwplaats

 • Tijdens de volledige duur van de werkzaamheden worden de zones waarin wordt gewerkt, duidelijk afgebakend. Bovendien ziet een veiligheidscoördinator van de bouwplaats toe op het goede verloop van de werkzaamheden.
 • De aannemers worden uitgenodigd op werfvergaderingen om de aandachtspunten te bespreken (wegtraject, sorteren van afval, …).

Milieu

 • Gebruik van gezonde grond, met aandacht voor de lokale biotoop.
 • Al het afval van de bouwplaats wordt verzameld en naar een erkend afvalverwerkingscentrum gebracht.
 • Bescherming van de bodem tijdens de afbraakwerkzaamheden.
 • Bepaalde plaatsen verdienen bijzondere aandacht op het vlak van biodiversiteit en worden op een specifieke manier aangelegd.

Coördinatie met de overheden

 • Er zijn geregeld contacten met de wegbeheerders. Zij worden uitgenodigd op de wekelijkse werfvergaderingen zodat ze kunnen verifiëren of Elia de voorwaarden respecteert die in de verstrekte toelating ingeschreven zijn.
 • Een onafhankelijke landmeter wordt belast met de exacte bepaling van de locatie van de verbinding zodat de wegbeheerder deze kan traceren.

Contact

Aarzel niet om contact met ons op te nemen. We zijn vastbesloten om in alle transparantie te werken, zowel met de gemeentelijke overheden als met de omwonenden!