Werkgroep System Operation

Deze werkgroep houdt zich hoofdzakelijk bezig met technische kwesties betreffende hulpdiensten, vermogensberekening of de uitbating van het hoogspanningsnet.

Veilig systeembeheer is slechts mogelijk door middel van een nauwe samenwerking tussen de netgebruikers en de transmissienetbeheerders (TSO’s). Het systeemgedrag – in het bijzonder onder bijzondere operationele omstandigheden – hangt immers grotendeels af van de manier waarop de installaties van de netgebruikers reageren op afwijkingen van nominale voltage- en frequentiewaarden. Daarom is het van cruciaal belang dat de gebruikers en TSO’s hun visie op deze aspecten delen zodat de nodige technische vereisten met het oog op systeemveiligheid ontwikkeld worden.
 
De technische kwesties die in de werkgroep worden behandeld, hebben dus hoofdzakelijk – maar niet uitsluitend – betrekking op de hulpdiensten, de vermogensberekening of actuele thema’s in verband met de uitbating van het hoogspanningsnet.

De leden van de werkgroep System Operation verbinden zich ertoe om

  • hun standpunten te delen, zodat alle betrokkenen elkaars behoeften begrijpen;
  • samen een zo consensueel mogelijk Belgisch standpunt uit te werken.

De werkgroep System Operation rapporteert rechtstreeks aan de Users’ Group.

Raadpleeg de ledenlijst van deze werkgroep op de pagina Ledenlijst.
De agenda van de vergaderingen van de werkgroep is beschikbaar onder Agenda.